Express Plus elektromos kerékpár. Yi elektromos kerékpár

Yi elektromos kerékpár

A hagyományos kerékpár és/vagy elektromos kerékpár (e-bike) megosztási rendszerekre vonatkozó legújabb adatokból kiderül, hogy világszerte több mint 2900 rendszer működik a városokban, ami az alternatív közlekedési mód egyre szélesebb körű elterjedését jelzi. Az e-bike sharing rendszerek (e-BSS-ek) elterjedésével kapcsolatos szakirodalomban meglévő hiányosságokat kezelve ez a tanulmány áttekinti a rendszerek tér-időbeli jellemzőit, és megkísérli a) feltérképezni az e-BSS-ek világméretű elterjedését, b) azonosítani az e-BSS-ek elterjedésének éves növekedése/terjedése tekintetében az időbeli trendeket világszerte, és c) feltárni a regisztrált növekedés területi jellemzőit az országos szintű elfogadás, a lakossági lefedettség és a rendszer típusa/első flottaméret tekintetében. E célból a jelentés a BSS-ekkel kapcsolatos információk online forrásából világszerte gyűjtött adatok alapján globális és országos szinten vizsgálja a megállapított mintákat. Összehasonlító elemzést végeznek, FOKUSZTATVA Európára, Észak-Amerikára és Ázsiára, betekintést nyújtva az egyes bikesharing piaci szegmensek növekedési ütemébe. Bár a dokkoló nélküli e-BSS még csak három éve áll versenyben az állomásalapú megvalósításokkal, a technológia általános elterjedési tendenciájához való gyors csatlakozást mutat, miközben Európához képest Ázsiában és Észak-Amerikában jobban elterjedt, és nagyobb flottaméretekkel indul.

Hozzájárulók MDPI regisztrált felhasználók neve a SciProfiles oldalukhoz kapcsolódik. A regisztrációhoz kérjük, hivatkozzon a https://encyclopedia weboldalra.pub/register :

express, elektromos, kerékpár

Bevezetés

Az elmúlt években a bikesharing rendszerek (BSS) népszerűségének gyors növekedése figyelhető meg világszerte, összhangban az intelligens várostervezéssel összefüggésben jelentkező városi átalakulásokkal, ahol a gyalogos és tömegközlekedés elérésére kijelölt zónákat a zsúfoltság csökkentésének kulcsfontosságú intézkedéseként fogadják el, míg a BSS fenntartható mobilitási alternatívát nyújt a sűrűn lakott városközpontok számára [1]. Az évek során a technológiai fejlődéssel. többek között a mobiltechnológiával, az elektronikus fizetéssel és a GPS-képes eszközökkel. támogatott BSS-ek számos működési kihívást leküzdöttek, hogy teljesen automatizált, biztonságos és költséghatékony rendszereket nyújtsanak. Annak ellenére, hogy a BSS koncepciója az 1960-as évekre nyúlik vissza, és annak ellenére, hogy az 1990-es évek végéig világszerte kevesebb mint 10 városban működtek ilyen rendszerek [2]. a hagyományos kerékpárokon és/vagy elektromos kerékpárokon (e-bike) alapuló megosztási rendszerek, amelyeket az utóbbi esetben jellemzően e-bike sharing rendszereknek (e-BSS) neveznek, a DeMaio és Meddin által kidolgozott bikesharing térkép szerint 2019 novemberére világszerte több mint 2900 városokban működő rendszerre nőttek [3]. A BSS-ek, majd később az e-BSS-ek sikere az elmúlt években jelentős mértékben követte a dokkolós (vagy állomásos) és a dokkolás nélküli (vagy szabadon lebegő) megvalósítások esetében is az állomási infrastruktúra fejlődését, amely lehetővé tette a kerékpárokhoz/e-bike-okhoz való automatizált elektronikus hozzáférést, az okostelefonos technológiákat és a gyors bankkártyás tranzakciókat.

Ez a bejegyzés az e-BSS telepítésével kapcsolatos szakirodalmi hiányosságokkal foglalkozik, különösen az e-BSS tér-időbeli jellemzőinek áttekintésével. E célból a globális szintről az országos szintig vizsgálja az azonosított mintákat, az önkiszolgáló automatizált, fejlett automatizált és vegyes automatizált/férfiasított közhasználatú kerékpáros kerékpármegosztó rendszerek online forrásból gyűjtött adatai alapján világszerte [3]. Összehasonlító elemzést végeztünk, FOKUSZTATÁSBAN Európára, Észak-Amerikára és Ázsiára. Az összegyűjtött adatok feldolgozásából és vizualizálásából betekintést nyerhetünk az adott kerékpármegosztási piaci szegmens növekedési ütemébe. A szerzők legjobb tudomása szerint ez a tanulmány az első kísérlet arra, hogy a) feltérképezze az e-BSS-ek világméretű elterjedését, b) meghatározza az e-BSS-ek világméretű kiépítésének éves növekedése/terjedése tekintetében az időbeli tendenciákat, és c) feltárja a regisztrált növekedés területi jellemzőit az országos szintű elfogadás, a népesség lefedettsége és a rendszer típusa/első flottaméret szempontjából.

Eredmények

Ebben a szakaszban az adatbázisban rögzített e-BSS-ek közötti legfontosabb hasonlóságok és különbségek leírására teszünk kísérletet feltáró adatelemzéssel és az azt kísérő vizualizációval. Meg kell említeni, hogy az e-BSS bevezetési tendenciáinak pontos meghatározását akadályozza az e-BSS eredendően gyors növekedési üteme, valamint a rendelkezésre álló többféle adatforrás. az adatkészlet az e-BSS indításaira vonatkozik, így a rendszerek állapotának egyetlen példányát rögzíti, míg a menetrendi adatok nem álltak rendelkezésre. Az e-BSS bevezetési adatainak elemzése hasznos lehet az e-BSS-piac szereplőinek stratégiai nézőpontjának megértésében, ami magyarázatot adhat operatív döntéseikre, és arra, hogy a tervezett telepítés függvényében hogyan alakítják ki a kezdeti flottaméretet.

Az elemzés szerkezetét úgy alakították ki, hogy az elterjedési jellemzőket az egész világra kiterjedő perspektívából kontinensenkénti bontásban, valamint a nemzeti szinten vezető szerepet játszó országok bemutatásával lehessen nyomon követni, a kiépített rendszerek kumulatív száma és mérete, valamint a jármű-lakosság arány és az adatokban szereplő legnagyobb rendszerek részletei tekintetében.

2.1. Az E-BSS telepítésének globális kilátásai

Ebben a szakaszban az e-bringák kerékpármegosztásban való elterjedésének globális kilátásait vizsgáljuk. Az e-BSS időbeli fejlődésének értékelését a hagyományos és az elektromos flottás rendszereket egyaránt tartalmazó elsődleges adatállomány első szűrése révén végezzük el. A rendszerindítások számának éves arányai a kerékpármegosztási rendszer típusa szerint vannak megkülönböztetve, ami az e-BSS fokozatos elterjedését mutatja a hagyományos kerékpármegosztáshoz képest.

A világszerte regisztrált éves rendszerüzemeltetések megfigyelése. megjegyezzük, hogy a 2019-es év nem szerepel teljes mértékben, mivel a bejegyzéseket 2019 novemberéig frissítik (1. ábra). a bikesharing gyors növekedését mutatja az elmúlt évtizedben, a 2008-ban telepített összesen 20 új rendszerről 2018-ban 337-re, ami 39 %-os átlagos éves növekedési ütemnek felel meg.6%. Az 1. ábrán a hagyományos és elektromos kerékpárokat egyaránt kínáló BSS-ek az e-BSS-ek közé tartoznak, amelyek a kerékpárflotta részleges vagy teljes villamosítását jelentik. A 2008-2018 közötti évtizedben az e-BSS-ek átlagos éves növekedési ütemét 79 %-ra becsülik.3%. az éves növekedési ütemek összehasonlításával három fő mérföldkő azonosítható, amelyek a kerékpármegosztási technológia különböző innovációs érettségi fokozatait tükrözik. A hirtelen növekedés a számadatok 2012 és 2013 közötti változására vezethető vissza: 2012-ben 59 rendszer (53 BSS és 6 e-BSS) indult el, míg 2013-ban 135 (124 BSS és 11 e-BSS), ami 129%-os növekedést jelent. Ezután 2014 és 2015 között lassulás figyelhető meg, ami azt tükrözi, hogy a harmadik generációs kerékpármegosztó technológia nem tudott meggyőzni a működőképesség és a skálázhatóság tekintetében, ami 16%-os csökkenésnek felel meg. 2015-től a 2018-ban megfigyelt csúcspontig növekvő növekedési tendencia figyelhető meg (139% három év alatt), a 2018-as év pedig az üzembe helyezési arányok csúcsát jelentette: összesen 337 rendszer (259 BSS és 78 e-BSS) kezdte meg működését abban az évben. konkrétan az e-BSS-ek a 2015-ös 17 bevezetésről 2018-ban 78-ra bővültek, ami majdnem négyszeres növekedésnek felel meg. Ez utóbbi a Kínában és az USA-ban bevezetett tömeges rendszereknek, valamint a dokkoló nélküli kerékpármegosztásnak tudható be, amely megbízható megoldásként egyre elfogadottabbá válik és meggyőzi a befektetőket. Érdekes, hogy a 2019-es adatok kiemelik az e-BSS-ek potenciálját a hagyományos BSS-ekkel való bővítésben és versenyben, mivel 31.A bevezetett szolgáltatások 7%-a (65 e-BSS) volt e-bike-alapú.

ábra. A 2008 és 2019 között világszerte elindított kerékpármegosztó rendszerek (BSS) száma a flottatípusok (hagyományos vagy elektromos) szerint, valamint a megfelelő éves százalékos részesedésekkel együtt.

A 2. ábra az e-BSS helyszínek globális eloszlását térképezi fel az elsődleges adatállományból kinyert földrajzi koordináták alapján. A [4] megállapításaival összhangban. az e-BSS-ek többsége elsősorban Európában található (59%), ezt követi Amerika (27%) és Ázsia (13%).1%), míg Egyiptom és Ausztrália az egyetlen afrikai és óceániai ország, amely szerepel az adatbázisban. Ázsiában azonban nagyobb flottákkal találkozhatunk (35 963 e-bike), ahol a technológia bevezetése későbbi szakaszban történt, és ahol a negyedik generációs bikesharing technológiákat fejlesztették ki, amelyekben a megosztott járművekbe integrált földrajzi nyomkövetés lehetővé teszi a kiterjesztett flotta lefedettségének üzemeltetését és ellenőrzését. Európa 25 564 megosztott e-kerékpárral, míg Észak-Amerika 13 894 e-kerékpárt regisztrált, ami azt bizonyítja, hogy az e-BSS-ek elsősorban az északi féltekén terjedtek el (a világ megosztott e-kerékpár-flottájának 95%-a). Összesen 231 várost vettek fel az adatállományba, és Európa vezet a kis állomásokon alapuló indítások tekintetében, szemben Észak-Amerikával és Ázsiával, ahol nagyobb léptékű indítások valósultak meg. Az adatállomány első rekordja egy Monacóban található, állomáson alapuló e-BSS, amely 2008-ban indult el 10 e-biciklivel négy állomáson, vegyes flottás rendszerben, és amelyet a helyi buszvállalat üzemeltetett, és így a leghosszabb ideje működő e-BSS-nek tekinthető Európában.

ábra 2. Az elektromos (e)-BSS-ek globális szintű eloszlásának vizualizációja, a The Bike-sharing Map-ből bányászott adatok a 2019 novemberéig bejelentett bejegyzések alapján (Forrás: [3] ).

2.2. Regionális elemzés

Mivel az előző szakaszban az e-BSS-ek elterjedésének globális kilátásait ismertettük, lényeges részletezni a tér-időbeli tendenciákat régiónként. Megállapítható, hogy az e-BSS jelentős alternatívává válik a kerékpármegosztásban, amit a rendszer típusonkénti bevezetési arányok is bizonyítanak világszerte, különösen az elmúlt két év során. A nagyszabású telepítések a hagyományos BSS-ekkel összehasonlítva magasabb kezdeti beruházási költségeket eredményeznek, és ha figyelembe vesszük az e-kerékpár átlagos piaci beszerzési értékét a hagyományos kerékpáréhoz képest.

Az e-BSS elterjedési ütemének vizsgálatához első lépésként fel kell jegyezni az éves rendszerindítások általános globális tendenciáját. E célból a 3. ábra részletesen bemutatja az új rendszerek számát évente Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában, valamint az általános világméretű tendenciát. Valamennyi görbe egy szigmoid görbére hasonlít, összhangban az innováció diffúzióelméletének [5] fő jellemzőjével. és így az első években késleltetett elfogadás, majd gyors növekedés következett be. A bevezetési arányt régiónként lebontva megfigyelhető, hogy az első öt évben Európa volt a kezdeményező a bevezetés terén, amíg a koncepció Ázsiában, majd egy évvel később Észak-Amerikában is elterjedt. Valójában az általános tendencia 2013-ig egybeesik az európai piaccal, bár a villamosított, megosztott kerékpárflották elterjedése vonakodó volt. A két másik kulcsfontosságú régió késleltetett belépése hozzájárult az e-BSS-ek globális átlagos éves növekedési üteméhez a 2014-2017 közötti időszakban, ahol az európai piac ingadozást és instabilitást mutatott. A rendszerindítások szintje azonban mindkét régióban viszonylag alacsony maradt, ami az e-BSS-ek késedelmes elfogadására jellemző. Lenyűgöző, hogy az Észak-Amerikában bevezetett rendszerek kumulatív számának növekedése 2018-ban követte az európai tendenciát, az e-BSS-ek száma 23-ra emelkedett.1%-a az új bikesharing rendszereknek abban az évben. Az elterjedési minták régiónkénti különbségei a következő megállapításokban foglalhatók össze: Európa vezette az elfogadást az első években, amikor a kerékpármegosztási technológia még a harmadik generációban volt, és fokozatosan áttért a negyedik generációra, 2018-ig stabil elterjedési mintával; Ázsia 2015 óta a negyedik generációs kerékpármegosztási technológiát alakítja ki, de továbbra is tétovázik az e-bringák nagyszabású integrációjában; eközben Észak-Amerika egyértelmű elterjedési mintát mutat, és fellendíti az e-BSS elterjedését. Mivel a 2019-es év még nem szerepel teljes mértékben, az összes átlagos éves növekedési rátát 2018-ig számoltuk ki, ami Észak-Amerika esetében 230%-nak, 58.3% Ázsiában és 75.8% Európa esetében.

Megbeszélés

Az előző szakasz eredményei feltárták az e-BSS elfogadási minták sokféleségét a vizsgált léptéktől függően. A technológia főként három régióban, Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában terjedt el, Európában kezdték el alkalmazni, és rövid késéssel érkezett meg a többi kontinensre. Az e-BSS-ek időbeli fejlődése a hagyományos BSS-ekhez képest azt mutatja, hogy a villamosított flották fokozatos elterjedése három szakaszon keresztül zajlik: először mint tiszta innováció, majd egy korai elfogadási időszak következik (a teljes bikesharing bevezetések 9%-ánál stabilizálódott), és a közelmúltban mint bevett közlekedési megoldás. Az elmúlt két évben az e-BSS-ek a világszerte bevezetett BSS-ek átlagosan majdnem egynegyedét tették ki.

A rendszerflotta méretét tekintve Kína és az USA az e-BSS bevezetésének legfontosabb piacvezetői. Más nagyméretű rendszerek is elindultak Európa és Ausztrália nagyvárosaiban, ahol a dokkoló nélküli e-BSS-ek egyre népszerűbbek, szemben az állomásalapú megvalósításokkal. A város lakossága pozitív korrelációt mutat a járműpark méretével, ami igazolja azt a hipotézist, hogy a telepítési döntések a léptéktől függően változnak. A 6. ábrán bemutatott eredmények szerint Európában statisztikailag szignifikáns összefüggés mutatkozik a kezdeti flottaméret és a megcélzott város lakossága között, míg Ázsiában és Észak-Amerikában a nagyméretű rendszereket a 100 000 főnél nagyobb lakosságú városokban indítják el.

A megfigyelt telepítési tendenciák dinamikája arra utal, hogy az e-BSS elterjedési görbéjének csúcspontja még nem következett be. A kerékpármegosztás továbbra is jelentős mikro-mobilitási megoldás marad, és az e-kerékpárokban rejlik a technológia skálázhatóságának kiterjesztésének lehetősége, amit az elemzésben bemutatott gyors elterjedési arány is megerősít. A BSS elfogadásának érettsége egy város közlekedési tervében megkönnyíti és motiválja az átállást vagy az e-BSS-ek integrálását. Világossá válik, hogy az e-BSS technológia elterjedési mintáinak teljes körű jellemzése megköveteli a kulcsfontosságú kategorikus előrejelző és mennyiségi változók bevonását, például a használati minták, a költségvetési megfontolások, a mobilitási tervek, a kialakult kerékpáros kultúra szintje, az állami vagy magán üzemeltetői modell, a választott fizetési rendszer (amely akadályozza vagy nem akadályozza a rugalmas járműbeszerzést) és az utazási költségek. Az adatbázisban szereplő városok mindegyikében BSS bevezetésének célja azonban meghaladta e tanulmány kereteit.

Az országszintű bevezetési jellemzők nyomon követése során több szempontot is megvizsgáltak, például az e-BSS-ek számának százalékos megoszlása szerinti vezető alkalmazókat, a teljes flottaméretet a globális flottamérethez képest, a rendszer méretének és a lakosságszámnak az arányát, valamint az adatbázisban nyilvántartott legnagyobb rendszereket. A 7. és 8. ábrán, valamint az 1. táblázatban bemutatott eredmények alapos vizsgálata után Kína kétségtelenül az e-BSS bevezetésének vezetője, amelyet az USA követ, összhangban a BSS technológia gyors elterjedési ütemével. Ezenkívül az e-BSS bevezetését ezekben az országokban az innovációs verseny is befolyásolja, amely több szolgáltatót vonz a jövőbeli bevezetések tervezésére vagy a technológia új helyeken történő bevezetésére a piaci előny elérése érdekében. Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy egy üzemeltetőnek engedélyre van szüksége ahhoz, hogy egy rendszert telepítsen egy városban, így a telepítési tendenciák a helyi közlekedéspolitikától és szabályozástól függenek.

Fontos, hogy az e-BSS városi szintű elterjedésének mértékét befolyásolja a hagyományos BSS-eken kívül más járműmegosztási technológiákkal, például az e-scooter bérlési/megosztási rendszerekkel vagy a ridesharinggel való verseny, a mikro-mobilitási kereslet szolgáltatási szintjétől függően. Különösen azokban a városokban, ahol az alternatív mikro-mobilitási rendszerek már jelen vannak a közlekedésben, ez akadályozza az e-BSS bevezetésének vonzerejét egy leendő üzemeltető számára. A közelmúltban készült tanulmányok, amelyek a robogómegosztó rendszerek és a BSS-ek közötti utazási szokásokat hasonlították össze azokban a városokban, ahol mindkettőt kínálták, kimutatták, hogy Washingtonban a megosztott kerékpárokat leginkább ingázásra, míg a megosztott robogókat szabadidős célokra használták D.C. [15]. és hogy a robogómegosztás Szingapúrban a BSS-eknél kisebb flottaméret mellett is nagyobb kihasználtságot mutat, bár lényegesen alacsonyabb napi összhasználat mellett [16]. Ettől függetlenül a mikro-mobilitási rendszerek nagyszabású integrációja előnyös a közlekedési rendszerek számára, például a csúcsidőben kialakuló torlódások enyhítése, ezért ez a verseny szélesebb körű pozitív eredményt hozhat [17] [18].

Referenciák

 • Weibo Li; Maria Kamargianni; Kvantitatív bizonyítékok nyújtása a politikai döntéshozók számára a kerékpármegosztás népszerűsítéséhez az erősen légszennyezett városokban: Módválasztási modell és szakpolitikai szimuláció Taiyuan-Kína számára. Közlekedéskutatás A. rész: Politika és gyakorlat2018, 111, 277-291, 10.1016/j.tra.2018.01.019.
 • Elliot Fishman; Bikeshare: A Review of Recent Literature. Közlekedési Vélemények2015, 36, 92-113, 10.1080/01441647.2015.1033036.
 • Bikesharingmap. A kerékpármegosztás világtérképe. Visszakeresve 2020-6-11
 • Stephen Parkes; Greg Marsden; Susan A. Shaheen; Adam P. Cohen; Understanding the diffusion of public bikesharing systems: evidence from Europe and North America (A nyilvános kerékpármegosztó rendszerek elterjedésének megértése: bizonyítékok Európából és Észak-Amerikából). Journal of Transport Geography2013, 31, 94-103, 10.1016/j.jtrangeo.2013.06.003.
 • Rogers, E. Diffusion of Innovations; Free Press: New York, NY, USA, 2003; pp.
 • Tianqi Gu; Inhi Kim; Graham Currie; Dokkoló nélkülinek lenni vagy nem lenni: A dokkoló nélküli kerékpármegosztás fejlődésének empirikus elemzése Kínában. Közlekedéskutatás A. rész: Politika és gyakorlat2019, 119, 122-147, 10.1016/j.tra.2018.11.007.
 • Mátrai Tamás; Tóth János; A nyilvános kerékpármegosztó rendszerek összehasonlító értékelése. Közlekedéskutatás Procedia2016, 14, 2344-2351, 10.1016/j.trpro.2016.05.261.
 • Paul DeMaio; Bike-sharing: Történelem, hatások, szolgáltatási modellek és jövő. Journal of Public Transportation2009, 12, 41-56, 10.5038/2375-0901.12.4.3.
 • Chiara Garau; Francesca Masala; Francesco Pinna; Cagliari és az intelligens városi mobilitás: Elemzés és összehasonlítás. Városok2016, 56, 35-46, 10.1016/j.városok.2016.02.012.
 • Hongyun Si; Jian-Gang Shi; Guangdong Wu; Jindao Chen; Xianbo Zhao; Mapping the bike sharing research published from 2010 to 2018: A scientometric review. Journal of Cleaner Production2019, 213, 415-427, 10.1016/j.jclepro.2018.12.157.
 • Jana A. Hirsch; Joshua Stratton-Rayner; Meghan Winters; John Stehlin; Kate Hosford; Stephen J. Mooney; Útiterv a szabadon használható kerékpármegosztás kutatásához és gyakorlatához Észak-Amerikában. Közlekedési Vélemények2019, 39, 706-732, 10.1080/01441647.2019.1649318.
 • Kerékpármegosztó térkép. Kerékpármegosztó térkép. Visszakeresve 2020-6-11
 • Yi Zhu; Mi Diao; Understanding the spatiotemporal patterns of public bicycle use: Hangzhou, Kína esettanulmánya. A fenntartható közlekedés nemzetközi folyóirata2019, 14, 163-176, 10.1080/15568318.2018.1538400.
 • Popan, C. Kerékpáros utópiák: Imagining Fast and Slow Cycling Futures; Routledge: London, UK, 2019; pp.
 • Grant McKenzie; Spatiotemporal comparative analysis of scooter-share and bike-share usage patterns in Washington, D.C. Közlekedésföldrajzi folyóirat2019, 78, 19-28, 10.1016/j.jtrangeo.2019.05.007.
 • Rui Zhu; Xiaohu Zhang; Kondor Dániel; Paolo Santi; Carlo Ratti; Understanding spatio-temporal heterogeneity of bike-sharing and scooter-sharing mobility (A kerékpár- és robogó-megosztás mobilitásának tér-időbeli heterogenitása). Számítógépek, környezetvédelem és városi rendszerek2020, 81, 101483, 10.1016/j.compenvurbsys.2020.101483.
 • Susan PhD Shaheen; Adam Cohen; Shared Micromoblity Policy Toolkit: Docked and Dockless Bike and Scooter Sharing: Docked and Dockless Bike and Scooter Sharing. UC Berkeley: Közlekedési Fenntarthatósági Kutatóközpont2019 10.7922/G2TH8JW7.
 • Stefan Gössling; Az e-robogók integrálása a városi közlekedésbe: Problémák, politikák és a rendszerváltás kilátásai. Közlekedéskutatás D. rész: Közlekedés és környezet2020, 79., 10.1016/j.trd.2020.102230.

Express Drive Plus elektromos kerékpár

Kerékpárját szeretné bővíteni egy e-bike-ra, hogy több bevételt termeljen, vagy esetleg egy mindenre alkalmas elektromos kerékpárra vágyik?? Az Eco Drive Plus egy csodálatos, prémium alkatrészekkel ellátott e-bike, amely a sebességre, a kényelemre és a biztonságra helyezi a hangsúlyt. A könnyű leszállás érdekében átjárható vázzal felszerelt, így rendkívül ideális a kiszállítással foglalkozó motorosok számára!

Szükség van a készülék szervizelésére?

Express Drive Plus elektromos kerékpár Leírás

express, elektromos, kerékpár

Express Drive Plus e-bike áttekintés Az Express Drive Plus e-bike, más néven Eco Drive Plus, egyike a számos LTA által tanúsított, narancssárga pecséttel ellátott e-bike-nak. EN15194. Az e-bike népszerű választás az árához képest nyújtott értékének köszönhetően. Egyedi jellemzők Az Express Drive Plus e-bike egyik legfontosabb egyedi jellemzője a hátsó ülés, amely vele együtt jár. Ez egy hatalmas eladási szempont sok vásárló számára, akik másokat is szeretnének kompozni az e-biciklijükön. Ez teszi az e-bike-ot népszerű választássá a kézbesítő sofőrök körében is, mivel a hátsó üléstartó a kézbesítő táska rögzítésére is használható. Az áttörhető váza ideális e-bike-ot tesz a kiszállító kerékpárosok számára is, mivel milyen gyakran kell leszállniuk az e-bike-jukról. Váz Az e-bike nagy szilárdságú alumíniumból készült, ami növeli a tartósságát. Az e-bike alkatrészei a szervizüzletekben is könnyen beszerezhetők, így az e-bike karbantartása egyszerűvé válik. Biztonság Minden Express Drive Plus első hátsó lámpával és kerékpáros csengővel is rendelkezik. Láncvédő is van, amely megakadályozza, hogy a szövet vagy külső anyagok belegabalyodjanak az e-bike láncába. A hátsó és első tárcsafékek a fékezést is hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik. Akkumulátor 48V-os 10.5Ah akkumulátor, amely hatékonyan táplálja a motort és hosszabb utazási távolságot biztosít töltésenként. Motor Az Express Eco Drive Plus egy 48V-os 240W-os kefe nélküli hajtóműves motorral működik, amely elegendő ahhoz, hogy az e-bike leküzdje a dombokat, elérje a 25km / h sebességet, és legfeljebb 125kg maximális terheléssel működjön.

Express Drive Plus elektromos kerékpár műszaki adatok

A vásárlók véleménye az Express Drive Plus elektromos kerékpárról(55)

55 értékelések Express Drive Plus elektromos kerékpárról

Soha nem gondoltam volna, hogy egy elektromos kerékpár ilyen szórakoztató lehet! Imádok rajta száguldozni, és úgy érzem, hogy nagyszerű edzést is kapok.

Annyira elégedett vagyok a vásárlásommal az elektromos robogóról! Segített nekem, hogy sokat takarítok meg a benzinpénzen, plusz szuper jó móka lovagolni:)

express, elektromos, kerékpár

Vettem egy elektromos kerékpárt, mint egy utolsó lehetőség, miután az autóm lerobbant, mivel nagyon dombos területen élek. A legjobb döntés. Nemcsak, hogy nem kell többé a tömegközlekedéssel foglalkoznom, de nagyszerű edzést is kapok, amikor felmegyek az összes dombra

Nagyon szeretem az új elektromos kerékpáromat! Forradalmasította a közlekedésemet, és már el sem tudom képzelni az életemet nélküle.

Ez a kerékpár pontosan az, amit kerestem. Könnyű, könnyen kezelhető és nagyon sokat segített az ingázásnál.

Ez a kerékpár csodálatos volt, lehetővé tette, hogy lépést tartsak a barátaimmal a csoportos túrákon, és a munkába járás soha nem volt még ilyen könnyű.

Hihetetlenül elégedett vagyok az elektromos kerékpár megvásárlásával! Most már élvezem a lovaglást, nem pedig rettegek tőle. Nem tudom eléggé ajánlani!

Ez a bolt csodálatos volt! Segítettek kiválasztani az igényeimnek megfelelő tökéletes elektromos kerékpárt, és nagyon türelmesek voltak, amikor elmagyarázták, hogyan működik minden. Még tesztvezetést is adtak, hogy meggyőződhessek róla, hogy kényelmesen érzem magam a vásárlás előtt. Mindenképpen ajánlom, ha elektromos kerékpárt keresel.

Ez messze a kedvenc helyem, ahol elektromos kerékpárt vásárolhatok! A termékek minősége kiváló és az ügyfélszolgálat csodálatos. Nagyon ajánlom őket bárkinek.

Journal of Advanced Transportation

, 2,3 Dong Yang. 1 Fuquan Pan. 4 és Yuanyuan Fan 1

A tanulmány célja az volt, hogy feltárja az e-kerékpárral közlekedők személyes jellemzői és a gépjárműsáv illegális elfoglalása közötti lehetséges kapcsolatot. Ennek érdekében kérdőíves felmérést végeztek, és 350 érvényes válaszmásolatot szereztek be az e-bike-osoktól. Az illegális elfoglaltság kockázatos viselkedését a lefoglalt gépjárműsávok számától függően négy intervallumra osztották: A, B, C és D intervallumra. A dezaggregált elmélet nagymértékben alkalmazkodik az egyéni közlekedési magatartás elemzéséhez. Ebben a tanulmányban a multinomiális logit modellt használták, és az e-kerékpárral közlekedők nyolc személyes jellemzőjét választották ki. A fent említett négy intervallum volt a négy kiválasztási végtag, és egy mérési modellt építettek fel, amely kiszámítja a személyes jellemzők hatását az illegális elfoglaltsággal kapcsolatos viselkedésre. A rugalmasság elméletét alkalmazták az egyes befolyásoló tényezők érzékenységi fokának elemzésére. Az eredmények azt mutatták, hogy az összes vizsgált befolyásoló tényező. beleértve az életkort, az iskolai végzettséget és a látást. rugalmasságának abszolút értéke kisebb volt, mint 1.000. A négy intervallumon azonban a motorosok vérmérsékletének rugalmassága 1.203, 1.656, 1.554, és 1.355, illetve a lovaglási képesség rugalmassága 2.782, 3.883, 3.453, illetve 2.932, illetve.

Bevezetés

az e-bike meghatározása szerint a teljes jármű tömege nem haladhatja meg az 55 kg-ot, a sebesség nem haladhatja meg a 25 km/h-t, és a motor teljesítménye 400 W lehet. Megerősíti a vezetési képességre vonatkozó követelményeket, és rendelkeznie kell gyalogos vezetési eszközzel, szabotázsbiztos, tűzálló eszközzel, vízálló képességgel, töltésvédelmi eszközzel stb. [1].

Az elmúlt években Kína számos nagy- és közepes méretű városában megfigyelhető volt az e-kerékpárok növekvő elterjedtsége a mindennapi közlekedésben, köszönhetően az alacsony költségeknek, a kényelemnek és a rugalmasságnak a vezetés során [1-4]. Észak-Amerikától és Európától eltérően az e-kerékpár már az egyik legnépszerűbb közlekedési móddá vált, például a napi ingázáshoz, és nem csak szabadidős célokra. A Kínai Kerékpáros Szövetség [5] 2017-ben arról számolt be, hogy Kínában az e-kerékpárok tulajdonlása 250 millió volt. Az e-kerékpárok éves termelése 30.97 millió, az export volumene pedig 7.301 milliós exportértékkel, 450 amerikai dollárral.44 milliárd. Néhány városban, mint például Nanning, Haikou, Kunming és Guilin, az e-bike-ok száma messze meghaladta a hagyományos kerékpárokét [1, 3-5]. Például Nanning városi területén az e-kerékpárok száma több mint 1.8 millió [6]. Nanning az a kínai város, ahol a legtöbb e-kerékpár található, ezért az e-kerékpáros városnak is nevezik. Úgy tűnik, hogy az e-kerékpár már fontos ingázási eszközzé vált [7, 8].

Mindezek ellenére az e-kerékpárok számának gyors növekedése egy sor biztonsági problémát vetett fel. A hagyományos kerékpárosok és a gyalogosok mellett az e-kerékpárosok is hátrányos helyzetű csoportot alkotnak. A gyors haladási sebességük miatt az e-bike-oknál is nagy a súlyos balesetek kockázata. A közúti közlekedési balesetek 2015-ös kínai statisztikai évkönyve szerint az e-bike balesetek száma 8.2-szerese a kerékpáros baleseteknek és 5.a gyalogosbalesetek négyszerese [9, 10]. 2016 januárjától júniusáig az e-bike balesetek száma Jiangsu-ban az országos összérték 70%.át tette ki [11]. Továbbá, az e-bike balesetekkel kapcsolatos kórházi felvételekre vonatkozó adatok is sivárak. A Hefei városában 2009 és 2011 között az e-bike-osok kórházi ellátásáról szóló feljegyzések szerint az e-bike-osok egyharmada súlyosan megsérült [1, 2, 12]. A 2010 októbere és 2011 áprilisa közötti szucsoui kórházi felvételek szerint az e-kerékpáros balesetek során megsérült személyek száma 57.a közúti közlekedési balesetek miatti összes kórházi felvétel 2%-a [12]. Az e-bike balesetek súlyossága és száma egyaránt nőtt. A statisztikák [13, 14] szerint az e-kerékpárok okozta halálesetek száma országosan 73, illetve 1305 volt 2011-ben és 2016-ban, ami 78 %-os növekedést jelez.02% 5 év alatt. Az e-bike balesetek során megsérült személyek száma 8532, illetve 16 944 volt, ami 14 százalékos növekedést jelentett.71%. Ilyen gyakoriság és súlyosság miatt Guangzhou, Shenzhen, Wenzhou és Fuzhou betiltotta vagy korlátozta az e-bike használatát [3, 4, 8, 10, 14-18]. A baleseti adatok és okok statisztikai elemzése alapján Ren et al. [17] a következő 12 kockázatos magatartásformára tett javaslatot: illegális sávfoglalás, ellenkező irányban való közlekedés, piros lámpánál való áthajtás, túl nagy sebességgel való közlekedés, ittasan való közlekedés, gyors kanyarodás a kanyarban, hirtelen átkelés az úton, párhuzamos közlekedés, telefonálás közbeni közlekedés, zenével való közlekedés, csevegés közbeni közlekedés és mással való közlekedés a kerékpáron. Az eredmények azt mutatták, hogy a sávok illegális elfoglalása és a kerékpáron mással való együtthajtás járt a legnagyobb valószínűséggel a közlekedési balesetek bekövetkeztével.

Az e-kerékpárral való közlekedés biztonsági problémája egyre nagyobb figyelmet kapott, ami szükségessé teszi az e-kerékpárral közlekedők személyes jellemzői és a lovaglás kockázatos viselkedése közötti kapcsolat megértését, különösen a személyes jellemzők és a sávok illegális elfoglalása közötti kapcsolatot. A jelen tanulmány megkísérelte csökkenteni az e-kerékpáros balesetek előfordulási valószínűségét és növelni az e-kerékpárosok biztonságtudatosságát. Az eredmények rávilágítanak a közúti közlekedés biztonságának javítására és a közúti balesetek csökkentésére.

Irodalmi áttekintés

A kérdőíves felmérés [1-3, 18-28] és a videofelvétel [16, 29-32] volt a két leggyakrabban használt módszer ebben a tanulmányban az e-kerékpárosok kockázatos viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtésére. A kérdőíveket általában a könnyű motorkerékpárral és motorkerékpárral közlekedők és az autóvezetők korábbi viselkedési tanulmányai alapján tervezték meg. A legtöbb kutatási program a Yao és Wu [18] által tervezett könnyű motorkerékpárosok viselkedési kérdőívet, a Steg és Brussel [22] által tervezett motorkerékpárosok viselkedési kérdőívet, valamint az Elliott et al. által tervezett kínai motoros viselkedési kérdőívet használja. [23]: (1) A kérdőíves felmérés módszerét széles körben alkalmazzák a közlekedésbiztonsági tanulmányokban a vezetési magatartásra, a biztonsági attitűdökre és a kockázatérzékelésre vonatkozó információk gyűjtésére [18, 21-28]. Például Ma et al. [21] kérdőíves módszerrel vizsgálta az elektromos motorkerékpárral közlekedők egyéni jellemzői és a motorozási sebességük közötti kapcsolatot. Yao és Wu [18] kérdőíves felmérés alapján tanulmányozta az e-kerékpáros balesetekben szerepet játszó kockázati tényezőket, és meghatározta a biztonsági hozzáállás, a kockázat észlelése és az aberrált vezetési magatartás közötti kapcsolatot. Steg és Brussel [22] kifejlesztett egy kérdőívet a könnyű motorkerékpárosok viselkedésére, és megerősítette a könnyű motorkerékpárosok helytelen, hibás és illegális viselkedésének megkülönböztetését Hollandiában. Elliott et al. [23] kifejlesztett egy motorkerékpár-vezetői viselkedési kérdőívet (DBQ), és azonosította a britek közlekedési hibái, ellenőrzési hibái, sebességszegése, valamint a motorkerékpár mutatványos és biztonságos használata közötti különbségeket. Hasonló tanulmányokat találtak [24-27] is. Reason et al. [28] javasolta az aberráns vezetési magatartás értékelésének logikai keretét, és megtervezte a DBQ-t, amely háromféle magatartástípust különböztetett meg: helytelen magatartás (a tervezett cselekvés kudarca a kívánt hatás elérésében), téves magatartás (a viselkedési szándék eltérése a szándéktól) és illegális magatartás (szándékos eltérés a normális biztonságos viselkedéstől vagy a társadalmilag elismert magatartási kódexektől). A DBQ felülvizsgált változatait a kétkerekű járművekkel közlekedők, például a motorkerékpárosok és a könnyű motorkerékpárosok aberrált viselkedésének tanulmányozására is használták. (2) A videófelvételi megközelítés az úton lévő elektronikus megfigyelőeszközöket használja, és megfigyeli az e-kerékpárral közlekedők vezetési viselkedését és jellemzőit. Ezt a módszert az adatok tömegessége jellemezte. Zhou et al. [16] a China Telecom Global Eyes Network videómegfigyelési technológiáját alkalmazta a Ningbo-i e-kerékpárok valós idejű videóadatainak megszerzésére. Megfigyelték az e-kerékpárosok várakozási idejét befolyásoló főbb tényezőket. Megállapították, hogy az időjárás, a gyalogátkelőhely megléte vagy hiánya, valamint a közlekedésrendészet általi bűnüldözés volt a legnagyobb hatással. Konstantina [29] 90 000 e-kerékpárral közlekedőt figyelt meg 6 megfigyelési helyszínen Iowa államban, és tanulmányozta az útviszonyok, a földrajzi helyzet és az időjárás hatását a sisak használatára a kerékpárosok körében. Truong et al. [30] 26 000 motorkerékpár- és e-bike-használót figyeltek meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a mobiltelefon vezetés közbeni használata összefügg a motorkerékpár típusával és életkorával. Huan et al. [31] közúti kereszteződések videómegfigyelési adatait használta fel egy olyan modell felállításához, amely elemezte az e-bike-osok várakozási kitartási idejét és a piros lámpánál való áthaladási viselkedését befolyásoló tényezőket a kereszteződésekben. Azt találták, hogy minél kisebb az e-bike-osok száma, illetve minél nagyobb a gépjárművek száma a kereszteződésben, annál kisebb a piros lámpánál való áthaladás gyakorisága a motorosok körében. Du et al. [32] 18 000 e-kerékpáros megfigyelését végezte el Suzhou városának kereszteződéseiben, és összefoglalta a kockázatos vezetési magatartást.

Az e-bike-osok körében számos kockázatos vezetési magatartás figyelhető meg. A közlekedési szabálysértő viselkedésmódok elterjedtek az e-bike-osok körében. Az aberráns vezetési magatartások közé tartozik általában a sávok illegális elfoglalása (1. ábra), a gyorshajtás, a piros lámpánál való áthajtás, az ellenkező irányban való vezetés és az e-bike-on mással való vezetés. Például Du et al. [12] az e-kerékpárral közlekedők vezetési magatartására összpontosított, és arról számolt be, hogy az e-kerékpáron mással együtt való vezetés, a sávok illegális elfoglalása, a piros lámpánál való áthajtás, az ellenkező irányban való vezetés és a vezetés közbeni telefonálás kockázatos vezetési magatartás volt. Zhao et al. [33] az e-kerékpárral közlekedők kockázatos vezetési magatartását vizsgálta, és 4 napos felmérést végzett a kínai Jinhua városában. Az eredmények azt mutatták, hogy a sebesség túllépése, az e-bike-on mással való együtthajtás, a piros lámpánál való áthajtás és az ellenkező irányban való vezetés a fő kockázatos vezetési magatartások közé tartozott. Wu et al. [34] a felmérés adatai alapján vizsgálta a kerékpáros viselkedés, az életkor és a nemek közötti kapcsolatot. Megállapították, hogy a fiatal és középkorú felnőttek hajlamosabbak a piros lámpánál való áthaladásra, mint az idősek, és hogy a férfiak nagyobb valószínűséggel hajtanak át piros lámpánál, mint a nők. Ez különösen igaz volt a nagyobb dinamikus teljesítményű akkumulátoros járművek férfi vezetői körében. Schepers et al. [35] kimutatta, hogy az e-kerékpáros balesetek súlyossága messze meghaladta a közönséges kerékpáros balesetekét.

(a)

(b)

(a) (b)

Kapcsolódó gyermekalkalmazások (1)

Bejelentés száma Cím Prioritás dátuma Bejelentés dátuma
US09/932,533 részleg US6629574B2 ( en ) 1999-01-20 2001-08-17 Elektromos kerékpár és módszerek
Bejelentés száma Cím Prioritás dátuma Bejelentés dátuma
US09/234,397 Lejárt. Díjköteles US6296072B1 ( en ) 1999-01-20 1999-01-20 Elektromos kerékpár és módszerek
US09/932,533 Lejárt. Díjköteles US6629574B2 ( en ) 1999-01-20 2001-08-17 Elektromos kerékpár és módszerek

Családi kérelmek után (1)

Bejelentés száma Cím Prioritás dátuma Bejelentés dátuma
US09/932,533 Lejárt. Díjjal kapcsolatos US6629574B2 ( en ) 1999-01-20 2001-08-17 Elektromos kerékpár és módszerek
Vizsgáló által idézve, † Harmadik fél által idézve

Kiadási szám Prioritás dátuma Kiadási dátum Jogosult cím
US6412800B1 ( en ) 2001-03-05 2002-07-02 Fabrizio Tommei Univerzális készlet elektromos motor alkalmazására egy szabványos kerékpárra, amely ugyanezt a kerékpárt elektromos motorral segített pedálos kerékpárrá alakítja át
US20020100628A1 ( en ) 2000-09-11 2002-08-01 Jones Diane Drayden Tempomatos kerékpár
US20030000748A1 ( en ) 2001-06-29 2003-01-02 Mchardy Lang J. Kézi működtetésű elektromos kerekesszék meghajtóberendezés
US20030186776A1 ( en ) 2002-03-26 2003-10-02 Chin Fu Wu Kerékpár váltószerkezetének felépítése
US20030213632A1 ( en ) 2002-05-16 2003-11-20 Electric Cycle Company Villanymotorral hajtott jármű lengőkarja
WO2003097436A2 ( en ) 2002-05-16 2003-11-27 Tesla Capital, Llc Elektromotoros meghajtású kerékpárok vázai
US6684971B2 ( en ) 2002-02-26 2004-02-03 Giant Manufacturing Co., Ltd. Különböző üzemmódokban automatikusan működtethető intelligens elektromos kerékpár
US20040036585A1 ( en ) 2002-07-10 2004-02-26 Shimano, Inc. Megvilágítással vezérelt kerékpáros eszközök
US6767308B2 ( en ) 2001-03-09 2004-07-27 Shimano Inc. Módszer kerékpár összeszerelésének vezérlésére
US20040163870A1 ( en ) 2003-02-13 2004-08-26 Hsueh-Chin Liao Elektromos meghajtású kerékpár
US20050176542A1 ( en ) 2004-02-11 2005-08-11 Chiu-Hsiang Lo Hubmotoros mechanizmus
US20050217914A1 ( en ) 2004-04-02 2005-10-06 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US20050239610A1 ( en ) 2001-09-26 2005-10-27 Brunswick Corporation Helyhez kötött kerékpár
US6976551B2 ( en ) 2000-12-29 2005-12-20 Harold Spanski Kerékpárokhoz való segédhajtómű-rendszer és.módszer
US20060003860A1 ( en ) 2004-06-30 2006-01-05 Shimano Inc. Dinamóval ellátott fenéktartó szerkezet
US20060090943A1 ( en ) 2004-11-02 2006-05-04 Te-Yu Perng Elektromos kerékpár meghajtási szerkezete
US20070003828A1 ( en ) 2000-09-15 2007-01-04 Campagnolo S.R.L. Integrált vezérlés és erőforrás használata a kerékpár fedélzetén
US20070060440A1 ( en ) 2005-08-31 2007-03-15 Pao-Ling Lee Sebességcsökkentő rendszer nagy nyomaték előállítására
US20070157902A1 ( en ) 2006-01-10 2007-07-12 Harley-Davidson Motor Company Group, Inc. Gázpedál helyzetérzékelő
US20080108475A1 ( en ) 2006-06-19 2008-05-08 Te-Yu Perng Elektromosan működtetett kerékpár erőátviteli szerkezete
US20080121452A1 ( en ) 2006-09-22 2008-05-29 Dan Bon Automatikus sebességváltóval ellátott, hajtott kerékpár
US20080314668A1 ( en ) 2006-12-21 2008-12-25 Harold Spanski Teljesítménytámogató rendszer és módszer járműhöz
US20090181826A1 ( en ) 2008-01-14 2009-07-16 Turner James R Elektromos kerékpár személyes digitális asszisztenssel
US20090305831A1 ( en ) 2004-09-29 2009-12-10 Frank Moeller Változó áttételű sebességváltó rendszert tartalmazó tengelytávváltó kerékagyak
US7661501B1 ( en ) 2008-09-16 2010-02-16 Joab Jay Perdue Több energiaforrással működtetett jármű
US20100051373A1 ( en ) 2008-09-04 2010-03-04 Sen-Yung Lee Motoros kerékpár meghajtómechanizmusa
US20100065360A1 ( en ) 2006-03-23 2010-03-18 Spinwood Trading Consulting Ltd. Jármű
WO2010105610A1 ( en ) 2009-03-20 2010-09-23 Schaeffler Technologies Gmbh Co. Kg Hajtásrendszer motoros kerékpárhoz
DE102009014247A1 ( en ) 2009-03-20 2010-09-23 Schaeffler Technologies Gmbh Co. Kg Hajtásrendszer motoros kerékpárhoz
US20100263959A1 ( en ) 2007-07-18 2010-10-21 Rudolf Hoebel Külső forgórészű elektromos motor bolygóműves vagy bolygómű nélküli bolygóműves mechanizmussal, külső forgórészű elektromos motorral ellátott gépjármű és egy ilyen gépjármű működtetésére szolgáló eljárás
US20100304913A1 ( en ) 2009-05-27 2010-12-02 Sun Race Sturmey-Archer Inc. Sebességváltó mechanizmus
US20110034283A1 ( en ) 2009-08-10 2011-02-10 Sun Race Sturmey-Archer Inc. Sebességváltó mechanizmus
US20110045944A1 ( en ) 2008-05-02 2011-02-24 Seong-Cheol An Egyirányú sebességváltó motorhoz
US20110133542A1 ( en ) 2009-12-04 2011-06-09 Massachusetts Institute Of Technology Hibrid érzékelővel ellátott elektromos kerék és kapcsolódó rendszerek, többcsöves kerék küllős rendszerek, valamint a kerék küllők gyártásának és felszerelésének módszerei
US20110180341A1 ( en ) 2010-01-22 2011-07-28 Mégis Chan Pedálos meghajtású készülék motorral
WO2011113161A1 ( en ) 2010-03-17 2011-09-22 Groupe Procycle Inc. Elektromos meghajtású kerékpár
US20120097467A1 ( en ) 2009-04-30 2012-04-26 Eiji Maeno Regeneratív funkcióval ellátott, teljesítménytámogatott kerékpár
WO2012113468A1 ( en ) 2011-02-24 2012-08-30 Schaeffler Technologies AG Co. KG Hibrid jármű hajtásrendszere
US20120283057A1 ( en ) 2009-12-28 2012-11-08 Lee Chang-Yong Automatikus sebességváltó kerékpárhoz
EP2562071A1 ( en ) 2011-08-23 2013-02-27 Ipari Technológiai Kutatóintézet Motorral segített forgó kerékmechanizmus
US8402664B1 ( en ) 2011-10-28 2013-03-26 Shimano Inc. Elektromos vezérlőberendezés
US20130145885A1 ( en ) 2011-12-09 2013-06-13 Shimano Inc. Kerékpár generátor és/vagy váltószerkezet
US8651993B1 ( en ) 2012-09-10 2014-02-18 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US20140060950A1 ( en ) 2012-09-06 2014-03-06 Winora-Staiger Gmbh Elektromos meghajtású kerékpár, különösen hegyikerékpár
US20140081495A1 ( en ) 2012-09-19 2014-03-20 Mando Corporation Elektromos kerékpár meghajtó készülék
CN103661774A ( en ) 2012-09-19 2014-03-26 株式会社万都 Elektromos kerékpár
US20140102250A1 ( en ) 2012-10-16 2014-04-17 Yung-Sung Huang Kettős elektromos meghajtás és belső sebességváltós kettős elektromos motor kuplunggal és sebességcsökkentő meghajtási berendezéssel
US8777791B1 ( en ) 2013-02-07 2014-07-15 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US20140210318A1 ( en ) 2013-01-25 2014-07-31 Li-Ho Yao Elektromos készülék kerékpárhoz
US8795120B2 ( en ) 2012-09-19 2014-08-05 Mando Corporation Hajtásegység elektromos kerékpárhoz
CN103963913A ( en ) 2013-01-25 2014-08-06 姚立和 Kerékpárok automatikus fokozatmentes sebességváltó berendezése
CN104520179A ( en ) 2012-04-27 2015-04-15 E2驱动公司 Hajtás pedálos járműhöz
US20150101874A1 ( en ) 2012-04-17 2015-04-16 Brose Fahrzuegteile Gmbh Co. Kommanditgesellschaft, Coburg Elektromos kerékpár meghajtóberendezése
WO2015092729A2 ( en ) 2013-12-18 2015-06-25 Rei S.R.L. Két vagy három kerékkel rendelkező járművekhez való, a jármű fenéktartójával koaxiálisan felszerelhető hajtóműrendszer és az említett rendszert tartalmazó jármű
US20150276042A1 ( en ) 2014-03-27 2015-10-01 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
TWI506944B ( en ) 2010-01-22 2015-11-01 Foster Assets Corp Motoregység, motoros berendezés és pedálos berendezés
US20160129969A1 ( en ) 2014-11-10 2016-05-12 Chiun Mai Communication Systems, Inc. Sebességszabályozó készülék és eljárás kerékpárhoz
US20160167733A1 ( en ) 2013-07-16 2016-06-16 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Elektromos segédmotoros kerékpár
US20160176474A1 ( en ) 2014-12-19 2016-06-23 Shyang-Jun Wu Összetett erőátviteli mechanizmus és elektromos kerékpár
US20160207588A1 ( en ) 2015-01-15 2016-07-21 Shimano Inc. Kerékpárvezérlő készülék kerékpár segédberendezéshez és kerékpár segédberendezéshez
US20160318577A1 ( en ) 2015-05-01 2016-11-03 GM Global Technology Operations LLC Elektromos kerékpár hajtáslánc összetett bolygóművel
US9637197B2 ( en ) 2015-07-01 2017-05-02 GM Global Technology Operations LLC Dinamikus tehetetlenségi kompenzáció és pedálerő átalakítás elektromos kerékpárhoz
US9636992B2 ( en ) 2014-04-04 2017-05-02 Superpedestrian, Inc. Moduláris rendszercsomag egy elektromotoros járműhöz
US20170152000A1 ( en ) 2015-12-01 2017-06-01 Ipari Technológiai Kutatóintézet Integrált teljesítménymodul és ezzel ellátott elektromos kerékpár
CN106828759A ( en ) 2015-12-04 2017-06-13 通用汽车环球科技运作有限责任公司 Integrált középhajtású elektromos kerékpár meghajtórendszer
US20170225742A1 ( en ) 2014-08-05 2017-08-10 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Kerékpár alapú hálózati csatlakoztathatóság elemei, rendszerei és módszerei, valamint hálózati csatlakoztathatósággal rendelkező kerékpár vezérlésére szolgáló módszerek
DE102017105442A1 ( en ) 2016-03-15 2017-09-21 Prodrives Motions Co., Ltd. Hajtóműmotor
US20170291660A1 ( en ) 2014-09-02 2017-10-12 E2 Drives Sa Hajtáslánc pedálos járműhöz
US20170313384A1 ( en ) 2008-12-11 2017-11-02 Robert Bosch Gmbh Hibrid hajtás egy elektromos kerékpárhoz
DE102016123046A1 ( en ) 2016-07-01 2018-01-04 Chia-Sheng Liang fogaskerékmotor
DE102017102667A1 ( en ) 2016-08-18 2018-02-22 Chia-Sheng Liang Motoros redukciós sebességváltó
DE102017104781A1 ( en ) 2016-09-09 2018-03-15 Chia-Sheng Liang Fogaskerék-motoros modul
US9925999B2 ( en ) 2015-09-29 2018-03-27 Radio Flyer Inc. Segédmotoros kocsi
US9945454B2 ( en ) 2016-08-18 2018-04-17 Safeway Electro-Mechanical Co., Ltd. Motorizált hajtóműves reduktor
US10005317B2 ( en ) 2014-04-04 2018-06-26 Superpedestrian, Inc. Motoros kerék hőkezelésére szolgáló eszközök és módszerek
US10060509B2 ( en ) 2016-09-09 2018-08-28 Safeway Electro-Mechanical Co., Ltd. Palacsintás fogaskerekes motor
CN108466672A ( en ) 2017-02-23 2018-08-31 株式会社岛野 Sebességváltó kerékpárhoz és a kerékpár használatához szükséges segédrendszer
US20190031278A1 ( en ) 2016-04-04 2019-01-31 QCS Quality Consult Service GmbH Elektromotorral hajtott kerékpár meghajtóberendezése
WO2019038265A1 ( en ) 2017-08-24 2019-02-28 Geir Olav Gyland Kábeltekercs szerelvény
US10247287B2 ( en ) 2009-03-30 2019-04-02 Tq-Systems Gmbh Fogaskerék, motoros fogaskerék egység, jármű és generátor fogaskerékkel és erőátviteli elemmel
US10308065B2 ( en ) 2014-04-04 2019-06-04 Superpedestrian, Inc. Eszközök és módszerek egy küllőt egy csomóponthoz való csatlakoztatására
US10336402B2 ( en ) 2014-05-16 2019-07-02 Cpt Zwei Gmbh Módszer és eszköz elektromos kerékpár működtetésére
USD866676S1 ( en ) 2017-11-02 2019-11-12 Radio Flyer Inc. Összecsukható kocsi
US10583852B2 ( en ) 2016-11-02 2020-03-10 Radio Flyer Inc. Összecsukható kocsi
US20200216143A1 ( en ) 2019-01-07 2020-07-09 Shimano Inc. Hajtáslánc és fogaskerék elrendezés ember által hajtott járműhöz
US10858059B2 ( en ) 2015-04-14 2020-12-08 Matthew Hendey Kombinált nyomaték-, irány- és járásérzékelő rendszer elektromos kerékpárokhoz
US10896474B2 ( en ) 2014-11-24 2021-01-19 Superpedestrian, Inc. Elektromos meghajtású jármű biztonsága
US10919599B2 ( en ) 2017-05-23 2021-02-16 Mahle International Gmbh Elektromos meghajtású vagy segédhajtású kerékpár
US10940914B1 ( en ) 2019-07-29 2021-03-09 Sung Koo Baek Kerékpárhajtó készülék
US10994802B2 ( en ) 2015-03-25 2021-05-04 Shimano Inc. Kerékpár átviteli eszköz
US11014627B2 ( en ) 2016-05-04 2021-05-25 Farthing Technology Pty Ltd Pedálos kerékpár hajtáslánc és ember által hajtott jármű
US11174940B2 ( en ) 2018-12-19 2021-11-16 Ford Global Technologies, Llc Kézi sebességváltó elektromos tengelykapcsolóval
US11186163B1 ( en ) 2020-05-22 2021-11-30 Praxis International Pte. Ltd. Hubmotoros egység
US11214331B2 ( en ) 2018-05-11 2022-01-04 Campagnolo S.R.L. Hőmérséklet-kompenzált feszültség/nyúlás érzékelővel ellátott kerékpáralkatrész
US11280394B2 ( en ) 2009-03-30 2022-03-22 Tq-Systems Gmbh Fogaskerék, motoros fogaskerék egység, jármű, generátor fogaskerékkel és erőátviteli elemmel
US11286979B2 ( en ) 2016-11-28 2022-03-29 Tq-Systems Gmbh Erőátviteli elemek, nyomatékmérő eszköz és szabadonfutó szerelvény
TWI765045B ( en ) 2017-05-31 2022-05-21 日商島野股份有限公司 kerékpáralkatrészek
US11377169B2 ( en ) 2018-05-11 2022-07-05 Campagnolo S.R.L. Kerékpár hajtókar és a hozzá tartozó hajtókarok
US11401002B2 ( en ) 2018-05-11 2022-08-02 Campagnolo S.R.L. Nyomatékmérőhöz vagy teljesítménymérőhöz való feszültség/nyúlás érzékelővel ellátott kerékpár forgattyúkar, valamint a forgattyúkar gyártásának és használatának módszerei
US11459060B2 ( en ) 2015-07-31 2022-10-04 Ebike Systems Kft Egy elektromechanikus meghajtó mechanizmus vezérlésének módszere
US11535326B2 ( en ) 2018-03-05 2022-12-27 Honda Motor Co., Ltd. Kerékpár generátor készülék és kerékpár
US11547004B2 ( en ) 2018-05-11 2023-01-03 Campagnolo S.R.L. Kompozit anyagból készült kerékpáralkatrész és a kapcsolódó gyártási eljárás
US11597469B2 ( en ) 2018-05-11 2023-03-07 Campagnolo S.R.L. Elektromos/elektronikus rendszerrel ellátott kerékpár-karos hajtókar

A családot idéző családok (107)

A vizsgáztató idézi, † Harmadik fél idézi

Kiadási szám Prioritás dátuma Kiadási dátum Jogosult Címe
NL1018948C2 ( en ) 2001-09-13 2003-03-20 Sparta B V Kerékpár segédhajtással.
JP372729292B2 ( en ) 2002-08-20 2005-12-14 株式会社シマノ Kerékpár elektromos berendezés meghajtó eszköz
JP3874736B2 ( en ) 2002-09-12 2007-01-31 株式会社シマノ Kerékpár tápegység
US6964313B2 ( en ) 2003-01-23 2005-11-15 Biketoo, Incorporated Személyszállító jármű, például kerékpár
US20050029031A1 ( en ) 2003-08-04 2005-02-10 Thomas Ralph M. Jármű
EP1559604B1 ( en ) 2004-01-29 2008-11-05 Magnet-Motor Gesellschaft für magnetmotorische Technik mbH Hűtött elektromos meghajtóegység gépjárműhöz
US7467567B2 ( en ) 2004-02-24 2008-12-23 Shimano, Inc. Sebességcsökkentő berendezés kerékpáralkatrészhez
US7341532B2 ( en ) 2004-02-27 2008-03-11 Shimano Inc. Elektromos váltó motoros egység
US7291079B2 ( en ) 2004-02-26 2007-11-06 Shimano Inc. Motorizált első váltóegység mentőberendezéssel
US7331890B2 ( en ) 2004-02-26 2008-02-19 Shimano Inc. Motorizált első váltó szerelvény
US6979009B2 ( en ) 2004-02-26 2005-12-27 Shimano Inc. Motorizált kerékpár váltószerelvény
JP2005280656A ( en ) 2004-03-31 2005-10-13 Honda Motor Co Ltd Elektromos jármű
TWM257327U ( en ) 2004-05-24 2005-02-21 De-You Peng Továbbfejlesztett erőátviteli szerkezet elektromos kerékpárhoz
EP2338782A3 ( en ) 2004-09-14 2013-11-06 Systèmes d’énergie et propulsion EPS Inc./ EPS Energy and Propulsion Systems Inc. Energiagazdálkodási rendszer motoros segédmotoros meghajtású járművekhez
US7243937B2 ( en ) 2005-02-18 2007-07-17 Shimano, Inc. Kerékpárvezérlő készülék
US20060186158A1 ( en ) 2005-02-18 2006-08-24 Shimano, Inc. Vízálló készülék kerékpár elektromos alkatrészéhez
US7442136B2 ( hu ) 2005-02-18 2008-10-28 Shimano Inc. Motorizált kerékpár váltószerkezet
US7503863B2 ( en ) 2005-02-18 2009-03-17 Shimano Inc. Kerékpárváltó motoregység
US7267352B2 ( en ) 2005-02-18 2007-09-11 Shimano, Inc. Készülék elektromos alkatrész kerékpárra történő felszerelésére
JP4667090B2 ( en ) 2005-03-16 2011-04-06 ヤマハ発動機株式会社 Hibrid jármű meghajtóegysége, hibrid jármű és motorkerékpár
EP1879790B1 ( en ) 2005-05-13 2009-03-18 Spinwood Trading Consulting Ltd. Járművek
JP2007015422A ( en ) 2005-07-05 2007-01-25 Yamaha Motor Co Ltd Akkumulátoros kerékpár
US20070084305A1 ( en ) 2005-10-18 2007-04-19 Pal Anadish K Pedálos, lépcsős szállítóberendezések
US7704173B2 ( en ) 2006-02-08 2010-04-27 Shimano Inc. Motorizált kerékpár váltószerkezet
JP5024811B2 ( en ) 2006-03-17 2012-09-12 国立大学法人静岡大学 Elektromos jármű tápegység
JP4674722B2 ( en ) 2006-03-17 2011-04-20 国立大学法人静岡大学 Elektromos jármű tápellátó berendezés
DE102007044078A1 ( en ) 2007-09-14 2009-04-02 Clean Mobile Gmbh Elektromos motor i.e. elektronikusan kommutált egyenáramú külső forgórészes motor, gépjárművekhez i.e. elektromos meghajtású kerékpár, bolygóműves fogaskerékkel, amely a meghajtótengellyel van összekötve
WO2010062765A2 ( en ) 2008-11-03 2010-06-03 Motor Excellence, Llc Transzverzális és/vagy kommutált fluxusú rendszerű rotor koncepciók
EP2216242B1 ( en ) 2009-02-04 2012-04-04 Electragil GmbH Hajtómű eszköz
GB0902356D0 ( en ) 2009-02-12 2009-04-01 Nexxtdrive Ltd Kerékpár sebességváltó rendszerek
CN201439376U ( en ) 2009-06-25 2010-04-21 彭德右 Az átviteli eszköz szerkezetének javítása
US8602149B2 ( en ) 2009-08-10 2013-12-10 Evantage Limited Motorizált kerékpár edző üzemmóddal
DE102010009649B4 ( en ) 2010-03-02 2017-01-05 Karlheinz Nicolai Kerékpár elektromos segédhajtással
US8222786B2 ( en ) 2010-03-15 2012-07-17 Motor Excellence Llc Fáziseltolással rendelkező keresztirányú és/vagy kommutált fluxusrendszerek
WO2011115633A1 ( en ) 2010-03-15 2011-09-22 Motor Excellence Llc Transzverzális és/vagy kommutált fluxusrendszer elektromos kerékpárokhoz
WO2011115632A1 ( en ) 2010-03-15 2011-09-22 Motor Excellence Llc Transzverzális és/vagy kommutált fluxusrendszerek, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy csökkentett fluxusszivárgást, hiszterézisveszteség-csökkentést és fázisillesztést biztosítsanak
DE102010028658A1 ( en ) 2010-05-06 2011-11-10 Robert Bosch Gmbh Módszer és készülék elektromos kerékpár sebességváltójának automatikus vezérlésére
US20110284302A1 ( en ) 2010-05-18 2011-11-24 Yi-Lin Chiu Kerékpárváz, ezzel ellátott kerékpár és ezzel ellátott elektromos kerékpár
KR101234234B1 ( en ) 2010-07-28 2013-02-18 삼성에스디아이 주식회사 Motoros jármű és annak vezérlési módszere
US8469381B2 ( en ) 2010-08-26 2013-06-25 Cycling Sports Group, Inc. Kerékpár
JP2012076473A ( en ) 2010-09-30 2012-04-19 Sanyo Electric Co Ltd Elektromos kerékpár kerékagyegység, és a kerékagyegységet tartalmazó elektromos kerékpár
WO2012061819A1 ( en ) 2010-11-05 2012-05-10 Aerobic Cruiser Hybrid Cycles, LLC Elektromos jármű teljesítményszabályozási vezérlési módszere kézi segítésű hibrid üzemmóddal
US8405275B2 ( en ) 2010-11-17 2013-03-26 Electric Torque Machines, Inc. Transzverzális és/vagy kommutált fluxusú rendszerek szegmentált állórész lemezekkel
US8854171B2 ( en ) 2010-11-17 2014-10-07 Electric Torque Machines Inc. Transzverzális és/vagy kommutált fluxusú rendszer tekercskoncepciói
WO2012067896A2 ( en ) 2010-11-17 2012-05-24 Motor Excellence, Llc Laminált és porított fémrészeket tartalmazó keresztirányú és/vagy kommutált fluxusrendszerek
PL220772B1 ( en ) 2011-04-01 2016-01-29 Marek Jurek Kerékpár
US8757311B2 ( en ) 2011-06-10 2014-06-24 Mégis Chan Motoros meghajtású eszköz
FR2976693B1 ( en ) 2011-06-14 2016-07-01 Commissariat Energie Atomique MÓDSZER AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSRA EGY ELEKTROMOS SEGÉDHAJTÁSÚ JÁRMŰBEN
DE102011078265B3 ( en ) 2011-06-29 2012-06-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Elektromos energiatároló szerkezeti elemként kialakított házzal rendelkező jármű szerkezeti eleme
WO2013012870A1 ( en ) 2011-07-18 2013-01-24 Grassi Michael J Nyomatékérzékelő
JP5496158B2 ( en ) 2011-08-29 2014-05-21 株式会社シマノ Kerékpárvezérlő eszköz
JP5566975B2 ( en ) 2011-08-29 2014-08-06 株式会社シマノ Kerékpárvezérlő készülék
JP5649549B2 ( en ) 2011-10-13 2015-01-07 株式会社シマノ Kerékpár meghajtóegység
CN102442395A ( en ) 2011-11-04 2012-05-09 陈戈平 Nagy sebességű, üreges középtengellyel rendelkező segédmotor pedálos elektromos kerékpárhoz
EP2610159A1 ( en ) 2011-12-30 2013-07-03 J.D Components Co., Ltd. Automatikus sebességváltó kerékpár sebességváltó védelmi mechanizmussal
US9434445B1 ( en ) 2012-03-03 2016-09-06 Dr. Nathan Jauvtis Engineering Elektronikus kerékpár
WO2013134164A1 ( en ) 2012-03-03 2013-09-12 Nathan Jauvtis Elektromos segédmotoros jármű
GB2501496B ( en ) 2012-04-24 2015-06-03 Modern Times Ltd Elektromos segédmotoros kerékpár készlet
DE202012012721U1 ( en ) 2012-07-10 2013-09-11 Ulrich Alber Gmbh Hajtási berendezés és jármű segédhajtási eszközzel
DE202012012720U1 ( en ) 2012-07-10 2013-09-11 Ulrich Alber Gmbh Hajtómű és jármű segédhajtóművel ellátott meghajtóberendezés
DE202012012722U1 ( en ) 2012-07-10 2013-09-11 Ulrich Alber Gmbh Hajtómű és jármű segédhajtóművel ellátott jármű
DE202012012717U1 ( en ) 2012-07-10 2013-09-13 Ulrich Alber Gmbh Érzékelőberendezés, érzékelőberendezéssel ellátott meghajtóberendezés és jármű segédhajtóberendezéssel ellátott jármű
TWM453636U ( en ) 2012-11-27 2013-05-21 J D Components Co Ltd Közbenső erőátviteli mechanizmus elektromos segédmotoros kerékpárhoz
US9243692B2 ( en ) 2013-02-19 2016-01-26 Sram, Llc Elektromos kerékpár sebességváltó
DE102013003108A1 ( en ) 2013-02-25 2014-08-28 Lothar Strach Pedálos kerékpár meghajtószerkezet, amely a pedáltengellyel párhuzamosan elhelyezett excentrikus kerek elemmel rendelkezik, amelyen az egyenáramú motor forgórésze forgathatóan megtámasztva van
DE102013206163A1 ( en ) 2013-04-08 2014-10-09 Robert Bosch Gmbh Pedálhajtású jármű és a pedálhajtású jármű működtetésére szolgáló eljárás
DE102013206713A1 ( en ) 2013-04-15 2014-10-16 Robert Bosch Gmbh Motoros és izomerővel hajtott jármű
US20140305714A1 ( en ) 2013-04-16 2014-10-16 Ming-Chang Huang Készülék egy mozgatható hordozó meghajtására
AT514272B1 ( en ) 2013-06-06 2015-10-15 Gharehgozloo Parastu Mag Hajtásegység és jármű
JP2015027861A ( en ) 2013-07-05 2015-02-12 株式会社シマノ Kerékpárvezérlő rendszer
JP5686876B1 ( en ) 2013-09-25 2015-03-18 株式会社シマノ Váltásvezérlő rendszer
DE102013220293A1 ( en ) 2013-10-08 2015-04-09 Robert Bosch Gmbh Motoros és izomerővel hajtott jármű sebességváltó-támogatással
US8876657B1 ( en ) 2014-03-18 2014-11-04 Fawzi Behbehani Automatikus sebességváltós kerékpár
CN103944305B ( en ) 2014-04-11 2016-04-13 苏州八方电机科技有限公司 Elektromos kerékpártengely-motoros eszköz
CN103944306B ( en ) 2014-04-11 2016-04-13 苏州八方电机科技有限公司 Elektromos kerékpár kerékagymotor
CN104097723B ( en ) 2014-06-23 2017-10-03 苏州达方电子有限公司 Alkalmas elektromos kerékpár járművázához
DE10201411111464B4 ( en ) 2014-08-12 2017-08-03 Ovalo Gmbh Kerékpár elektromos meghajtás vezérlőberendezéssel ellátott vezérlőberendezéssel
DE102014219595A1 ( en ) 2014-09-26 2016-03-31 Continental Teves Ag Co. Ohg A pedelec hosszirányú dinamikai szabályozása
DE102014223334A1 ( en ) 2014-11-14 2016-05-19 Volkswagen Aktiengesellschaft Hajtás pedálkerékhez
US20160159435A1 ( en ) 2014-12-08 2016-06-09 Arie Leon Yehuda Elektromos motor kerékpárhoz
CN107428393B ( en ) 2015-02-13 2020-05-15 斯沃莱茨德塞格尔公司 Elektromos kerékpár erőátviteli rendszer, módszer és készülék
US10081380B2 ( en ) 2015-07-16 2018-09-25 Radio Flyer Inc. Összecsukható kocsi
JP2017114449A ( en ) 2015-12-25 2017-06-29 株式会社シマノ Hajtásegység kerékpárhoz és annak vezérlőberendezése
USD794133S1 ( en ) 2016-02-22 2017-08-08 Radio Flyer Inc. Összecsukható kocsi
TWI596320B ( en ) 2016-06-24 2017-08-21 翌能科技股份有限公司 Forgókódoló, kerékpár forgókódolóval és a forgókódoló működtetési módszere
CN106043584A ( en ) 2016-07-01 2016-10-26 武汉千斤智能科技有限公司 Kerékpárra alkalmazható középmotor
CN107588787B ( en ) 2016-07-07 2020-01-17 晶豪科技股份有限公司 Forgókódoló és annak működtetési módszere, valamint kerékpár forgókódolóval ellátott kerékpár
US10183725B2 ( en ) 2017-01-25 2019-01-22 X’pole Precision Tools Inc. Elektromos kerékpár meghajtó motorja
TWI635022B ( en ) 2017-03-30 2018-09-11 黃永松 Kuplung típusú kerékpár elektromos meghajtó eszköz
FR3066173A1 ( en ) 2017-05-12 2018-11-16 Recreative Electric Vehicles Rev ELEKTROMOS RÁSEGÍTÉSŰ PEDÁL
JP6802121B2 ( en ) 2017-08-04 2020-12-16 株式会社シマノ Kerékpár alkatrészek
WO2019086064A1 ( en ) 2017-11-02 2019-05-09 Wilfried Donner Hajtáslánc, amely két külön kapcsolható fogaskerék-mechanizmusból áll, amelyek köztes fogaskerék-mechanizmusok segítségével vannak összekapcsolva
US11008063B2 ( en ) 2018-06-25 2021-05-18 GM Global Technology Operations LLC Adaptív pedálsegédrendszerek és vezérlési logika bemeneti nyomatékszűrőkkel intelligens e-kerékpárokhoz
USD879205S1 ( en ) 2018-09-26 2020-03-24 Radio Flyer Inc. Vagon
US11001152B2 ( en ) 2018-09-26 2021-05-11 GM Global Technology Operations LLC Hajtáslánc-architektúrák és vezérlőalgoritmusok intelligens elektromos robogókhoz
US11383787B2 ( en ) 2018-09-26 2022-07-12 GM Global Technology Operations LLC Többtengelyes forgó tengelykapcsoló-csuklók és hajtáslánc-architektúrák intelligens elektromos robogókhoz
USD879885S1 ( en ) 2018-09-26 2020-03-31 Radio Flyer Inc. Vagon váz
FR3091516B1 ( en ) 2019-01-08 2022-07-15 Mavic Sas Elektromos kerékpár segédberendezés
US11518472B2 ( en ) 2019-02-15 2022-12-06 Sram, Llc Kerékpárvezérlő rendszer
US11530015B2 ( en ) 2019-02-15 2022-12-20 Sram, Llc Kerékpárvezérlő rendszer
US11590994B2 ( en ) 2019-08-15 2023-02-28 Radio Flyer Inc. Összecsukható strandkocsi
US11459062B2 ( en ) 2019-09-06 2022-10-04 Shimano Inc. Kerékpár váltó
WO2021072157A1 ( en ) 2019-10-09 2021-04-15 Radio Flyer Inc. Hátradönthető üléstámlával rendelkező kocsi
CN211139558U ( en ) 2019-11-18 2020-07-31 深圳飞道科技发展有限公司 Elektromos kerékpár beépített akkumulátora
US11511826B2 ( en ) 2019-12-09 2022-11-29 Sram, Llc Kerékpártengely-szerelvény teljesítménymérővel
JP2021095119A ( en ) 2019-12-18 2021-06-24 株式会社シマノ Emberi erővel hajtott jármű vezérlőberendezése és erőátviteli rendszer
USD975599S1 ( en ) 2021-06-01 2023-01-17 Rad Power Bikes Inc. Elektromos kerékpár

Családi idézetek Családok (6)

A vizsgáztató idézi, † Harmadik fél idézi

Kiadási szám Prioritás dátuma Kiadási dátum Jogosult Címe
US2397115A ( en ) 1945-01-25 1946-03-26 Gus Poulis Elektromos kerékpár
US2457430A ( en ) 1946-02-20 1948-12-28 Argyris Stefanos Elektromos kerékpár
US2937706A ( en ) 1953-09-25 1960-05-24 Milton E Chandler Önjáró kocsik
US3921741A ( en ) 1974-07-11 1975-11-25 Avco Corp Elektromotoros rásegítésű kerékpár
US4044851A ( en ) 1975-01-21 1977-08-30 Lucus Industries Limited Motorral és pedálokkal hajtott kerékpár
US4030562A ( en ) 1975-02-27 1977-06-21 Lucas Industries Limited Motoros és pedálos propelleres kerékpár
US4191065A ( en ) 1978-02-07 1980-03-04 Beugelsdyk Anthony F Gázkar csavart markolat
US4232565A ( en ) 1978-08-17 1980-11-11 Mcminnville Tool Die, Inc. Gázkar csavart markolatú vezérlőberendezés
US4346777A ( en ) 1979-03-12 1982-08-31 Societa Italiana Catene Calibrate Regina S.P.A. Motoregység kerékpárokhoz
US4512567A ( en ) 1983-03-28 1985-04-23 Phillips Robert V Gyakorló kerékpár készülék, különösen videojátékok vezérlésére alkalmas
US4721177A ( en ) 1985-04-01 1988-01-26 Wang Qizhen Készülék kerekek közvetlen meghajtására
US4650429A ( en ) 1985-08-09 1987-03-17 Brunswick Corporation Gázpedál súrlódást okozó eszköz kültéri motorhoz
US4871042A ( en ) 1988-09-01 1989-10-03 Hsu Chi Chu Elektromos kerékpár
US4930590A ( en ) 1989-05-11 1990-06-05 Deere Company Motor és erőátviteli egység
US5101924A ( en ) 1989-07-13 1992-04-07 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Elektromotoros meghajtású jármű és annak erőforrása
US5103125A ( en ) 1989-07-28 1992-04-07 Ogden Ronald H Elektronikus vezérlőadapter mechanikus gázpedálvezérléshez
US5143330A ( en ) 1990-04-17 1992-09-01 British Aerospace Public Limited Company Vezérlőberendezés
US5364271A ( en ) 1991-03-14 1994-11-15 Atari Games Corporation Kerékpár és motorkerékpár vezetést szimuláló rendszer
US5246082A ( en ) 1991-08-17 1993-09-21 Haas Alber Haustechnik Und Apparatebau Gmbh Kis jármű, különösen gurulószék összecsukható székvázzal
US5242028A ( en ) 1992-01-24 1993-09-07 Murphy Lisa J Motoros kerékpár meghajtórendszer
US5341892A ( en ) 1992-03-19 1994-08-30 Sanyo Electric Co., Ltd. Motoros és pedálos meghajtású kerékpár
USD338825S ( en ) 1992-03-25 1993-08-31 Brainard Jay F Motorkerékpár gázmarkolat
USD342926S ( en ) 1992-08-07 1994-01-04 Russell-Rogers Pty Ltd. Motorizált kerékpár
US5474148A ( en ) 1992-09-30 1995-12-12 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Kerékpár elektromos motorral
US5560266A ( en ) 1993-02-22 1996-10-01 Yamaha Motor Europe, N.V. Vázzal rendelkező szállítóeszköz meghajtására szolgáló mechanizmus
US5570752A ( en ) 1993-07-26 1996-11-05 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Áramátviteli elrendezés elektromos segédmotoros kerékpárhoz
US5595089A ( en ) 1994-01-31 1997-01-21 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha Hátsó kerekek kormányzására szolgáló működtetőszerkezet
US5564316A ( en ) 1994-03-07 1996-10-15 Sram Corporation Nudazott fogantyú forgatható kerékpár váltóváltóhoz
US5666858A ( en ) 1994-06-10 1997-09-16 Hans Helmig Gmbh Csavart fogantyú pedálos kerékpár fogaskerekeinek működtetéséhez
US5732786A ( en ) 1994-07-06 1998-03-31 Nabco Limited Kézi meghajtóerő-érzékelő egység motoros meghajtású járműhöz
US5581136A ( en ) 1994-12-20 1996-12-03 Li; I-Ho Mágneses segédmotor (AMM)
US5749429A ( en ) 1995-04-03 1998-05-12 Suzuki Kabushiki Kaisha Motoros segédmotoros kerékpár segédberendezése
US6012538A ( en ) 1996-09-26 2000-01-11 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Elektromotoros meghajtású kerékpár meghajtóegysége
US5763980A ( en ) 1996-12-17 1998-06-09 Li; Tsan Kuang Kerékpár meghajtó motorszerkezet
US5941332A ( en ) 1997-07-09 1999-08-24 Dimick; Mark O. Motoros kerékpár
US5941333A ( hu ) 1998-01-07 1999-08-24 Giant Manufacturing Co., Ltd. Kerékpár bolygóműves fogaskerék-hajtóművel és elektromos segédhajtóművel
US6007447A ( en ) 1998-04-30 1999-12-28 Lin; Shou-Mei Elektromotoros kerékpár tárcsás motorjának erőátviteli egysége

Idézi (179)

A vizsgáló idézi, † Harmadik fél idézi

Kiadási szám Prioritás dátuma Kiadási dátum Jogosult Címe
US20020100628A1 ( en ) 2000-09-11 2002-08-01 Jones Diane Drayden Sebességtartó kerékpár
US20070003828A1 ( en ) 2000-09-15 2007-01-04 Campagnolo S.R.L. Integrált vezérlő- és erőforrásegység használata kerékpáron
US6976551B2 ( en ) 2000-12-29 2005-12-20 Harold Spanski Kerékpárokhoz való segédhajtómű-rendszer és.módszer
US6412800B1 ( en ) 2001-03-05 2002-07-02 Fabrizio Tommei Univerzális készlet egy elektromos motornak egy hagyományos kerékpárra történő felszereléséhez, amely ugyanezt a kerékpárt elektromos motorral segített pedálos kerékpárrá alakítja át
US6767308B2 ( en ) 2001-03-09 2004-07-27 Shimano Inc. Módszer kerékpárszerelvény vezérlésére
US20030000748A1 ( en ) 2001-06-29 2003-01-02 Mchardy Lang J. Kézi működtetésű elektromos kerekesszék meghajtóberendezés
US6883632B2 ( en ) 2001-06-29 2005-04-26 Mchardy Lang J. Kézi-elektromos kerekesszék meghajtására szolgáló eszköz
US7267635B2 ( en ) 2001-09-26 2007-09-11 Ryan Allen L Helyhez kötött kerékpár
US20050239610A1 ( en ) 2001-09-26 2005-10-27 Brunswick Corporation Helyhez kötött kerékpár
US6684971B2 ( en ) 2002-02-26 2004-02-03 Giant Manufacturing Co., Ltd. Különböző üzemmódokban automatikusan működtethető intelligens elektromos kerékpár
US6837822B2 ( en ) 2002-03-26 2005-01-04 Norman Lean Kerékpár fogaskerekes fogaskerék szerkezete
US20030186776A1 ( en ) 2002-03-26 2003-10-02 Chin Fu Wu A kerékpár fogaskerék szerkezete
US6691813B2 ( en ) 2002-05-16 2004-02-17 The Electric Cycle Company Elektromotoros meghajtású kerékpárok vázai
US20040089489A1 ( en ) 2002-05-16 2004-05-13 The Electric Cycle Company Elektromotoros hajtású kerékpárok keretei
WO2003097436A3 ( en ) 2002-05-16 2004-01-15 Electric Cycle Company Elektromos motorral hajtott kerékpárok vázai
WO2003097436A2 ( en ) 2002-05-16 2003-11-27 Tesla Capital, Llc Elektromotoros meghajtású kerékpárok vázai
WO2003097435A3 ( en ) 2002-05-16 2004-12-16 Electric Cycle Company Elektromotoros meghajtású jármű lengőkarja
WO2003097435A2 ( en ) 2002-05-16 2003-11-27 The Electric Cycle Company Villanymotorral hajtott jármű lengőkarja
US20030213632A1 ( en ) 2002-05-16 2003-11-20 Electric Cycle Company Villanymotorral hajtott jármű lengőkarja
US7119668B2 ( en ) 2002-07-10 2006-10-10 Shimano, Inc. Megvilágítással vezérelt kerékpáros eszközök
US20040036585A1 ( hu ) 2002-07-10 2004-02-26 Shimano, Inc. Megvilágítással vezérelt kerékpáros eszközök
US7150339B2 ( en ) 2003-02-13 2006-12-19 Hl Corporation Elektromos meghajtású kerékpár
US20040163870A1 ( en ) 2003-02-13 2004-08-26 Hsueh-Chin Liao Elektromos meghajtású kerékpár
US6974399B2 ( en ) 2004-02-11 2005-12-13 Chiu-Hsiang Lo Hubmotoros mechanizmus
US20050176542A1 ( en ) 2004-02-11 2005-08-11 Chiu-Hsiang Lo Hubmotoros mechanizmus
US7338059B2 ( en ) 2004-04-02 2008-03-04 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US20050217914A1 ( en ) 2004-04-02 2005-10-06 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US20060003860A1 ( en ) 2004-06-30 2006-01-05 Shimano Inc. Dinamóval ellátott fenéktartó szerkezet
US7059989B2 ( en ) 2004-06-30 2006-06-13 Shimano Inc. Dinamóval ellátott fenéktartó szerkezet
US20090305831A1 ( en ) 2004-09-29 2009-12-10 Frank Moeller Változó áttételű erőátviteli rendszert tartalmazó tengelytávváltók
US8210974B2 ( en ) 2004-09-29 2012-07-03 Nexxtdrive Limited Változó áttételű erőátviteli rendszert tartalmazó tengelytámaszok
US20060090943A1 ( en ) 2004-11-02 2006-05-04 Te-Yu Perng Elektromos kerékpár meghajtószerkezet
US7273123B2 ( en ) 2004-11-02 2007-09-25 Te-Yu Perng Elektromos kerékpár meghajtási szerkezete
US20070060440A1 ( en ) 2005-08-31 2007-03-15 Pao-Ling Lee Sebességcsökkentő rendszer nagy nyomaték előállítására
US7287512B2 ( en ) 2006-01-10 2007-10-30 Harley-Davidson Motor Company Group, Inc. Gázpedál helyzetérzékelő
US20070157902A1 ( en ) 2006-01-10 2007-07-12 Harley-Davidson Motor Company Group, Inc. Gázpedál pozíció érzékelő
US7963357B2 ( en ) 2006-03-23 2011-06-21 Spinwood Trading Consulting Ltd. Elektromos segédmotoros kerékpár
US20100065360A1 ( en ) 2006-03-23 2010-03-18 Spinwood Trading Consulting Ltd. Jármű
US7749121B2 ( en ) 2006-06-19 2010-07-06 Te-Yu Perng Villamos meghajtású kerékpár erőátviteli szerkezete
US20080108475A1 ( en ) 2006-06-19 2008-05-08 Te-Yu Perng Villamosan működtetett kerékpár erőátviteli szerkezete
US20080121452A1 ( en ) 2006-09-22 2008-05-29 Dan Bon Hajtású kerékpár automata sebességváltóval
US7547021B2 ( en ) 2006-09-22 2009-06-16 Nirve Sports, Ltd. Automatikus sebességváltóval hajtott kerékpár
US20090211828A1 ( en ) 2006-09-22 2009-08-27 Dan Bon Automatikus sebességváltóval hajtott kerékpár
US20080314668A1 ( en ) 2006-12-21 2008-12-25 Harold Spanski Járműhöz való teljesítménysegítő rendszer és módszer
US7770682B2 ( en ) 2006-12-21 2010-08-10 Harold Spanski Teljesítménytámogató rendszer és módszer járműhöz
US20100263959A1 ( en ) 2007-07-18 2010-10-21 Rudolf Hoebel Külső forgórészű elektromos motor bolygóműves vagy bolygómű nélküli bolygóműves elektromos motorral, külső forgórészű elektromos motorral ellátott gépjármű és egy ilyen gépjármű működtetésére szolgáló eljárás
US20090181826A1 ( en ) 2008-01-14 2009-07-16 Turner James R Elektromos kerékpár digitális személyi asszisztenssel
US20110045944A1 ( en ) 2008-05-02 2011-02-24 Seong-Cheol An Egyirányú sebességváltó motorhoz
US7766114B2 ( en ) 2008-09-04 2010-08-03 Sen-Yung Lee Motoros kerékpár meghajtómechanizmusa
US20100051373A1 ( en ) 2008-09-04 2010-03-04 Sen-Yung Lee Hajtási mechanizmus a motorizált kerékpárhoz
US7661501B1 ( en ) 2008-09-16 2010-02-16 Joab Jay Perdue Több energiaforrással működtetett jármű
US10773771B2 ( en ) 2008-12-11 2020-09-15 Robert Bosch Gmbh Hibrid meghajtás elektromos kerékpárhoz
US20170313384A1 ( en ) 2008-12-11 2017-11-02 Robert Bosch Gmbh Hibrid hajtás elektromos kerékpárhoz
DE102009014247A1 ( en ) 2009-03-20 2010-09-23 Schaeffler Technologies Gmbh Co. Kg Hajtásrendszer motoros segédmotoros kerékpárhoz
WO2010105610A1 ( en ) 2009-03-20 2010-09-23 Schaeffler Technologies Gmbh Co. Kg Hajtásrendszer egy motoros kerékpárhoz
DE102009014246A1 ( en ) 2009-03-20 2010-09-23 Schaeffler Technologies Gmbh Co. Kg Hajtásrendszer motoros kerékpárhoz
US11280394B2 ( en ) 2009-03-30 2022-03-22 Tq-Systems Gmbh Fogaskerék, motoros fogaskerék egység, jármű, fogaskerékkel ellátott generátor és erőátviteli elem
US20220163104A1 ( en ) 2009-03-30 2022-05-26 Tq-Systems Gmbh Fogaskerék, motoros fogaskerék egység, jármű, fogaskerékkel ellátott generátor és erőátviteli elem
US10247287B2 ( en ) 2009-03-30 2019-04-02 Tq-Systems Gmbh Fogaskerék, motoros fogaskerék egység, jármű és generátor fogaskerékkel és erőátviteli elemmel
US20120097467A1 ( en ) 2009-04-30 2012-04-26 Eiji Maeno Regeneratív funkcióval ellátott, segédmotoros kerékpár
US8684122B2 ( en ) 2009-04-30 2014-04-01 Ntn Corporation Motoros kerékpár regeneratív funkcióval
US20100304913A1 ( en ) 2009-05-27 2010-12-02 Sun Race Sturmey-Archer Inc. Sebességváltó mechanizmus
US8622865B2 ( en ) 2009-05-27 2014-01-07 Sun Race Sturmey-Archer, Inc. Sebességváltó mechanizmus
US20110034283A1 ( en ) 2009-08-10 2011-02-10 Sun Race Sturmey-Archer Inc. Sebességváltó mechanizmus
US8226517B2 ( en ) 2009-08-10 2012-07-24 Sun Race Sturmey-Archer, Inc. Sebességváltó mechanizmus
US20110133542A1 ( en ) 2009-12-04 2011-06-09 Massachusetts Institute Of Technology Hibrid érzékelővel ellátott elektromos kerék és kapcsolódó rendszerek, többcsöves kerék küllős rendszerek, valamint a kerék küllők gyártásának és felszerelésének módszerei
US20160304158A1 ( en ) 2009-12-04 2016-10-20 Massachusetts Institute of Technology Hibrid érzékelővel ellátott elektromos kerék és kapcsolódó rendszerek, többcsapágyas kerék küllős rendszerek, valamint kerék küllők gyártásának és felszerelésének módszerei
US9944349B2 ( en ) 2009-12-04 2018-04-17 Massachusetts Institute of Technology Kerék küllős rendszerek és módszerek a kerék küllők gyártására és felszerelésére
US9027681B2 ( en ) 2009-12-04 2015-05-12 Massachusetts Institute of Technology Hibrid érzékelővel ellátott elektromos kerék és kapcsolódó rendszerek, többcsöves keréktárcsarendszerek, valamint a kerék küllők gyártásának és felszerelésének módszerei
US20120283057A1 ( en ) 2009-12-28 2012-11-08 Lee Chang-Yong Automatikus sebességváltó kerékpárhoz
TWI506944B ( en ) 2010-01-22 2015-11-01 Foster Assets Corp Motoregység, motoros készülék és pedálos meghajtású készülék
US20110180341A1 ( en ) 2010-01-22 2011-07-28 Yet Chan Pedálos meghajtású készülék motorral
US8590655B2 ( en ) 2010-01-22 2013-11-26 Foster Assets Corporation Pedálos meghajtású készülék motorral
US8985254B2 ( en ) 2010-01-22 2015-03-24 Foster Assets Corporation Pedálos meghajtású készülék motorral
WO2011113161A1 ( en ) 2010-03-17 2011-09-22 Groupe Procycle Inc. Elektromos meghajtású kerékpár
WO2012113468A1 ( en ) 2011-02-24 2012-08-30 Schaeffler Technologies AG Co. KG Hibrid jármű hajtásrendszere
DE102011004636A1 ( en ) 2011-02-24 2014-02-27 Schaeffler Technologies AG Co. KG Hibrid jármű hajtásrendszere
EP2562071A1 ( hu ) 2011-08-23 2013-02-27 Ipari Technológiai Kutatóintézet Motorral segített forgó kerékmechanizmus
US8794368B2 ( en ) 2011-08-23 2014-08-05 Ipari Technológiai Kutatóintézet Motorral segített forgó kerékmechanizmus
US8402664B1 ( en ) 2011-10-28 2013-03-26 Shimano Inc. Elektromos vezérlőberendezés
US20130145885A1 ( en ) 2011-12-09 2013-06-13 Shimano Inc. Kerékpár generátor és/vagy váltószerkezet
US9428246B2 ( en ) 2011-12-09 2016-08-30 Shimano Inc. Kerékpár generátor és/vagy váltószerkezet
US9302734B2 ( en ) 2012-04-17 2016-04-05 Brose Fahrzeugteile GmbH Co. Kommandtigesellschaft, Coburg Elektromos kerékpár meghajtószerkezete
US20150101874A1 ( en ) 2012-04-17 2015-04-16 Brose Fahrzuegteile Gmbh Co. Kommanditgesellschaft, Coburg Elektromos kerékpár meghajtószerkezete
CN104520179A ( en ) 2012-04-27 2015-04-15 E2驱动公司 Hajtáslánc pedálos járműhöz
US20150122565A1 ( en ) 2012-04-27 2015-05-07 E2 Drives Sa Hajtás pedálos járműhöz
US9254890B2 ( en ) 2012-04-27 2016-02-09 E2 Drives Sa Hajtás pedálos járműhöz
US10093387B2 ( en ) 2012-09-06 2018-10-09 Winora-Staiger Gmbh Kerékpár, különösen hegyi kerékpár, elektromos meghajtással
US20140060950A1 ( en ) 2012-09-06 2014-03-06 Winora-Staiger Gmbh Elektromos meghajtású kerékpár, különösen hegyikerékpár
US8651993B1 ( en ) 2012-09-10 2014-02-18 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US8997910B2 ( en ) 2012-09-19 2015-04-07 Mando Corporation Elektromos kerékpár
US9002555B2 ( en ) 2012-09-19 2015-04-07 Mando Corporation Elektromos kerékpár meghajtó készülék
US20140081495A1 ( en ) 2012-09-19 2014-03-20 Mando Corporation Elektromos kerékpár meghajtókészülék
US8795120B2 ( en ) 2012-09-19 2014-08-05 Mando Corporation Elektromos kerékpár meghajtóegysége
CN103661774A ( en ) 2012-09-19 2014-03-26 株式会社万都 Elektromos kerékpár
US9039555B2 ( en ) 2012-10-16 2015-05-26 Yung-Sung Huang Kettős elektromos meghajtó berendezés és belső sebességváltós kettős elektromos motor kuplunggal és sebességcsökkentő meghajtó berendezéssel
US20140102250A1 ( en ) 2012-10-16 2014-04-17 Yung-Sung Huang Kettős elektromos meghajtó berendezés és belső sebességváltós kettős elektromos motor tengelykapcsolóval és sebességcsökkentő meghajtó berendezéssel
CN103963913A ( en ) 2013-01-25 2014-08-06 姚立和 Kerékpárok automatikus fokozatmentes sebességváltó berendezése
US20140210318A1 ( en ) 2013-01-25 2014-07-31 Li-Ho Yao Elektromos készülék kerékpárhoz
US9634542B2 ( en ) 2013-01-25 2017-04-25 Li-Ho Yao Elektromos készülék kerékpárhoz
US8777791B1 ( en ) 2013-02-07 2014-07-15 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US20160167733A1 ( en ) 2013-07-16 2016-06-16 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Elektromos segédmotoros kerékpár
US9758213B2 ( en ) 2013-07-16 2017-09-12 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Elektromos segédmotoros kerékpár
WO2015092729A2 ( en ) 2013-12-18 2015-06-25 Rei S.R.L. Két- vagy háromkerekű járművek fogaskerekes motorrendszere, amely a jármű fenéktartójával koaxiálisan felszerelhető, és az említett rendszert tartalmazó jármű
US10035561B2 ( en ) 2013-12-18 2018-07-31 Bikee Bike S.R.L. Két vagy három kerékkel rendelkező járművek fogaskerék-motor rendszere, amely a jármű fenéktartójával koaxiálisan felszerelhető, és az említett rendszert tartalmazó jármű
US20150276042A1 ( en ) 2014-03-27 2015-10-01 Shimano Inc. Kerékpár meghajtó egység
US9228652B2 ( en ) 2014-03-27 2016-01-05 Shimano Inc. Kerékpár meghajtóegység
US10106026B2 ( en ) 2014-04-04 2018-10-23 Superpedestrian, Inc. Felhasználói interfész egy elektromotoros járműhöz
US10308065B2 ( en ) 2014-04-04 2019-06-04 Superpedestrian, Inc. Eszközök és módszerek egy küllőt egy csomóponthoz csatlakoztató eszközökhöz és eljárásokhoz
US9701190B2 ( en ) 2014-04-04 2017-07-11 Superpedestrian, Inc. Felhasználói felület egy elektromotoros járműhöz
US9937783B2 ( en ) 2014-04-04 2018-04-10 Superpedestrian, Inc. Eszközök elektromos meghajtású motoros járművön lévő kiegészítő eszközök hordozására
US9738151B2 ( en ) 2014-04-04 2017-08-22 Superpedestrian, Inc. Elektromos meghajtású jármű biztonsági jellemzői
US10166856B2 ( en ) 2014-04-04 2019-01-01 Superpedestrian, Inc. Rendszerek, módszerek és eszközök egy elektromotoros jármű kezelőjének értékeléséhez
US10543741B2 ( en ) 2014-04-04 2020-01-28 Superpedestrian, Inc. Rendszerek és módszerek földrajzi helymeghatározási adatok felhasználására egy elektromotoros jármű működtetéséhez
US9944167B2 ( en ) 2014-04-04 2018-04-17 Superpedestrian, Inc. Elektromosan motorizált kerék
US10005317B2 ( en ) 2014-04-04 2018-06-26 Superpedestrian, Inc. Motoros kerék hőkezelésére szolgáló eszközök és módszerek
US9636993B2 ( en ) 2014-04-04 2017-05-02 Superpedestrian, Inc. Rendszerek, módszerek és eszközök a fizikai rehabilitációhoz elektromos meghajtású járművel történő fizikai rehabilitációhoz
US11091024B2 ( en ) 2014-04-04 2021-08-17 Superpedestrian, Inc. Elektromos meghajtású járművel történő adatgyűjtési rendszerek
US9636992B2 ( en ) 2014-04-04 2017-05-02 Superpedestrian, Inc. Moduláris rendszercsomag egy elektromotoros járműhöz
US9815363B2 ( en ) 2014-04-04 2017-11-14 Superpedestrian, Inc. Elektromos meghajtású jármű üzemeltetése
US9931924B2 ( en ) 2014-04-04 2018-04-03 Superpedestrian, Inc. Elektromos meghajtású jármű üzemmódjának kiválasztása
US9878608B2 ( en ) 2014-04-04 2018-01-30 Superpedestrian, Inc. Elektromotoros járművek flottájának kezelése
US9669699B2 ( en ) 2014-04-04 2017-06-06 Superpedestrian, Inc. Adatgyűjtés és adatösszesítés elektromotoros járművel
US9902252B2 ( en ) 2014-04-04 2018-02-27 Superpedestrian, Inc. Rendszerek, módszerek és eszközök elektromos meghajtású járművekkel történő magassági változások leküzdésére
US9669700B2 ( en ) 2014-04-04 2017-06-06 Superpedestrian, Inc. Rendszerek és módszerek elektromos meghajtású járművet használó fizikai fitneszhez
US10259311B2 ( en ) 2014-04-04 2019-04-16 Superpedestrian, Inc. Rendszerek és módszerek egy elektromotoros jármű diagnosztikájához és válaszadásához
US10336402B2 ( en ) 2014-05-16 2019-07-02 Cpt Zwei Gmbh Módszer és eszköz elektromos kerékpár működtetésére
US20170225742A1 ( en ) 2014-08-05 2017-08-10 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Kerékpár alapú hálózati csatlakoztathatóság alkatrészei, rendszerei és módszerei, valamint hálózati csatlakoztathatósággal rendelkező kerékpár vezérlésére szolgáló módszerek
US20170291660A1 ( en ) 2014-09-02 2017-10-12 E2 Drives Sa Hajtás egy pedálos járműhöz
US10479447B2 ( en ) 2014-09-02 2019-11-19 E2 Drives Sa Hajtómű pedálos járműhöz
US20160129969A1 ( en ) 2014-11-10 2016-05-12 Chiun Mai Communication Systems, Inc. Sebességszabályozó készülék és eljárás kerékpárhoz
US10896474B2 ( en ) 2014-11-24 2021-01-19 Superpedestrian, Inc. Elektromos meghajtású jármű biztonsága
US9789929B2 ( en ) 2014-12-19 2017-10-17 Shyang-Jun Wu Összetett teljesítménymechanizmus és elektromos kerékpár
US20160176474A1 ( en ) 2014-12-19 2016-06-23 Shyang-Jun Wu Összetett erőgép és elektromos kerékpár
US9789927B2 ( en ) 2015-01-15 2017-10-17 Shimano Inc. Kerékpárvezérlő készülék kerékpár segédberendezéshez és kerékpár segédberendezéshez
US20160207588A1 ( en ) 2015-01-15 2016-07-21 Shimano Inc. Kerékpárvezérlő készülék kerékpár segédeszközhöz és kerékpár segédeszközhöz
US10994802B2 ( en ) 2015-03-25 2021-05-04 Shimano Inc. Kerékpár erőátviteli eszköz
US10858059B2 ( en ) 2015-04-14 2020-12-08 Matthew Hendey Kombinált nyomaték-, irány- és járásérzékelő rendszer elektromos kerékpárokhoz
US9803750B2 ( en ) 2015-05-01 2017-10-31 GM Global Technology Operations LLC Elektromos kerékpár hajtáslánc összetett bolygóművel
US20160318577A1 ( en ) 2015-05-01 2016-11-03 GM Global Technology Operations LLC Elektromos kerékpár hajtáslánc összetett bolygóművel
US9637197B2 ( en ) 2015-07-01 2017-05-02 GM Global Technology Operations LLC Dinamikus tehetetlenségi kompenzáció és pedálerő-átalakítás elektromos kerékpárhoz
US11459060B2 ( en ) 2015-07-31 2022-10-04 Ebike Systems Ltd Elektromechanikus meghajtó mechanizmus vezérlésének módszere
US9925999B2 ( en ) 2015-09-29 2018-03-27 Radio Flyer Inc. Segédmotoros kocsi
US10525998B2 ( en ) 2015-09-29 2020-01-07 Radio Flyer Inc. Elektromos segédmotoros kocsi
US20170152000A1 ( en ) 2015-12-01 2017-06-01 Ipari Technológiai Kutatóintézet Integrált teljesítménymodul és ezzel ellátott elektromos kerékpár
CN106828759A ( en ) 2015-12-04 2017-06-13 通用汽车环球科技运作有限责任公司 Integrált középhajtású elektromos kerékpár meghajtási rendszer
US10150534B2 ( en ) 2016-03-15 2018-12-11 Prodrives Motions Co., Ltd. Motorizált szűkítőmű
DE102017105442A1 ( en ) 2016-03-15 2017-09-21 Prodrives Motions Co., Ltd. gearmotor
US20190031278A1 ( en ) 2016-04-04 2019-01-31 QCS Quality Consult Service GmbH Elektromotorral hajtott kerékpár meghajtószerkezet
US10703433B2 ( en ) 2016-04-04 2020-07-07 QCS Quality Consult Service GmbH Elektromotorral hajtott kerékpár meghajtóberendezése
US11014627B2 ( en ) 2016-05-04 2021-05-25 Farthing Technology Pty Ltd Pedálos kerékpár hajtáslánc és ember által hajtott jármű
US10024390B2 ( en ) 2016-07-01 2018-07-17 Safeway Electro-Mechanical Co., Ltd. Palacsinta motor
DE102016123046A1 ( en ) 2016-07-01 2018-01-04 Chia-Sheng Liang Sebességváltó motor
DE102017102667A1 ( en ) 2016-08-18 2018-02-22 Chia-Sheng Liang Motorizált redukciós hajtómű
US9945454B2 ( en ) 2016-08-18 2018-04-17 Safeway Electro-Mechanical Co., Ltd. Motorizált hajtóműves reduktor
US10060509B2 ( en ) 2016-09-09 2018-08-28 Safeway Electro-Mechanical Co., Ltd. Palacsintás fogaskerekes motor
DE102017104781A1 ( en ) 2016-09-09 2018-03-15 Chia-Sheng Liang Fogaskerék motor modul
US10583852B2 ( en ) 2016-11-02 2020-03-10 Radio Flyer Inc. Összecsukható kocsi
US11286979B2 ( en ) 2016-11-28 2022-03-29 Tq-Systems Gmbh Erőátviteli elemek, nyomatékmérő eszköz és szabadonfutó szerelvény
US11592056B2 ( en ) 2016-11-28 2023-02-28 Tq-Systems Gmbh Erőátviteli elemek, nyomatékmérő eszköz és szabadonfutó szerelvény
CN108466672B ( en ) 2017-02-23 2020-03-10 株式会社岛野 Kerékpár sebességváltó és ezzel ellátott kerékpár segédrendszer
US10351209B2 ( en ) 2017-02-23 2019-07-16 Shimano Inc. Kerékpár váltószerkezet és kerékpár váltószerkezetet tartalmazó kerékpár segédrendszer
CN108466672A ( en ) 2017-02-23 2018-08-31 株式会社岛野 Sebességváltó váltó a kerékpár és a kerékpár használatához segédrendszer, hogy van neki
US10919599B2 ( en ) 2017-05-23 2021-02-16 Mahle International Gmbh Elektromos meghajtású vagy segédhajtású kerékpár
TWI765045B ( en ) 2017-05-31 2022-05-21 日商島野股份有限公司 kerékpáralkatrészek
WO2019038265A1 ( en ) 2017-08-24 2019-02-28 Geir Olav Gyland Kábeltekercs szerelvény
USD866676S1 ( en ) 2017-11-02 2019-11-12 Radio Flyer Inc. Összecsukható kocsi
US11535326B2 ( en ) 2018-03-05 2022-12-27 Honda Motor Co., Ltd. Kerékpárgenerátor és kerékpár
US11377169B2 ( en ) 2018-05-11 2022-07-05 Campagnolo S.R.L. Kerékpár hajtókar és a hozzá tartozó forgattyústagok
US11214331B2 ( en ) 2018-05-11 2022-01-04 Campagnolo S.R.L. Hőmérsékletkompenzált feszültség/nyúlás érzékelővel ellátott kerékpáralkatrész
US11401002B2 ( en ) 2018-05-11 2022-08-02 Campagnolo S.R.L. Nyomatékmérő vagy teljesítménymérő számára feszültség/terhelés érzékelővel ellátott kerékpár hajtókar, valamint a hajtókar gyártásának és használatának módszerei
US11547004B2 ( en ) 2018-05-11 2023-01-03 Campagnolo S.R.L. Kompozit anyagból készült kerékpáralkatrész és kapcsolódó gyártási eljárás
US11577801B2 ( en ) 2018-05-11 2023-02-14 Campagnolo S.R.L. Hőmérséklet-kompenzált feszültség/nyúlás érzékelővel ellátott kerékpáralkatrész
US11597469B2 ( en ) 2018-05-11 2023-03-07 Campagnolo S.R.L. Elektromos/elektronikus rendszerrel ellátott kerékpár hajtókar
US11174940B2 ( en ) 2018-12-19 2021-11-16 Ford Global Technologies, Llc Kézi sebességváltó elektromos tengelykapcsolóval
US20200216143A1 ( en ) 2019-01-07 2020-07-09 Shimano Inc. Hajtáslánc és lánckerék elrendezés emberi erővel hajtott járműhöz
US11661138B2 ( en ) 2019-01-07 2023-05-30 Shimano Inc. Hajtáslánc és lánckerék elrendezés ember által hajtott járműhöz
US10940914B1 ( en ) 2019-07-29 2021-03-09 Sung Koo Baek Kerékpárhajtó készülék
US11186163B1 ( en ) 2020-05-22 2021-11-30 Praxis International Pte. Ltd. Hubmotor-szerelvény

Hasonló dokumentumok

Kiadvány Kiadás dátuma Cím
US6296072B1 ( en ) 2001-10-02 Elektromos kerékpár és módszerek
WO2000043259A9 ( en ) 2001-08-23 Elektromos kerékpár és módszerek
US7461714B2 ( en ) 2008-12-09 Elektromos kerékpár emelőtengely-szerelvénnyel
US8550199B2 ( en ) 2013-10-08 Kerékpár sebességváltó rendszer
US8151924B2 ( en ) 2012-04-10 Önjáró kerék kerékpárokhoz és hasonló járművekhez
US7547021B2 ( en ) 2009-06-16 Automatikus sebességváltóval hajtott kerékpár
US11459060B2 ( en ) 2022-10-04 Egy elektromechanikus meghajtó mechanizmus vezérlésének módszere
US6286616B1 ( en ) 2001-09-11 Hibrid hajtásmechanizmus izomerővel hajtott járműhöz, kiegészítő elektromotorral
US20100181130A1 ( en ) 2010-07-22 Kettős hajtásláncú segédhajtású járművekben
US5237263A ( en ) 1993-08-17 Elektromos és pedálos kerékpár napelemes töltéssel
JP6227657B2 ( en ) 2017-11-08 Változó áttételű sebességváltó rendszerrel ellátott kerékagyat tartalmazó kerékpár
US7661501B1 ( en ) 2010-02-16 Többféle energiaforrással működtetett jármű
US20100212978A1 ( en ) 2010-08-26 Két működtető formával ellátott kerékpár
TW201430237A ( en ) 2014-08-01 Kerékpárok automatikus fokozatmentes sebességváltó berendezése
KR20110064759A ( en ) 2011-06-15 Kerékpárkerék, amelynek motoros eszköze áramfejlesztőként szolgál
US20220315164A1 ( en ) 2022-10-06 Elektromosan segített pedálos kerékpárok
JPH06321170A ( en ) 1994-11-22 Generátorként is használt elektromos motoros eszköz, és generátorként is használt elektromos motoros eszközzel ellátott kerékpár vagy háromkerekű kerékpár
JP2005075194A ( hu ) 2005-03-24 Elektromos kerékpár
CN2493439Y ( en ) 2002-05-29 Önellátó elektromos kerékpár
CA2508974A1 ( en ) 2004-06-17 Önjáró kerék kerékpárokhoz és más járművekhez
KR101958404B1 ( en ) 2019-03-15 Elektromos kerékpár
TWM459174U ( en ) 2013-08-11 Kerékpár automatikus, fokozatmentes váltóváltószerkezete
CN2568525Y ( en ) 2003-08-27 Általános elektromos kerékpár külső tagjának egyszerű felszerelése

Tulajdonos neve: OPTI-BIKE LLC, COLORADO

Szabad formátumú szöveg: AZ ENGEDMÉNYEZŐ ÉRDEKELTSÉGÉNEK ÁTRUHÁZÁSA;ENGEDMÉNYEZŐ:TURNER, JAMES R.;REEL/FRAME:009716/0962

Hatálybalépés dátuma: 19990118

A díjfizetés éve: 4

A díjfizetés éve: 8

A díjfizetés éve: 7

express, elektromos, kerékpár

Similar Posts

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük